Yttrande över remissförslag för kulturreservat Baggensstäket

Nacka Naturskyddsförening ser med glädje att Nacka nu får sitt första kulturreservat. Vi stödjer förslaget till skötselplan men det finns några frågetecken.

Det föreslås att de visuella sambanden mellan skansar och slagfält ska ökas. Detta kräver röjning och gallring men att naturvärdena ska bibehållas och på sikt förstärkas. Vi tror att viss röjning och gallring kan ha positiva effekter på naturvärdena. Men om man ska kunna få ett visuellt samband mellan de olika skansarna så är vi oroliga för att det krävs alltför omfattande röjningar som skulle ha negativa effekter på naturen och upplevelsen av de fina skogsområden som idag finns i området.

Det föreslås också att fornlämningarna ska hållas fria från träd och buskvegetation och skyddas mot skador som trädrötter kan orsaka. Vi frågar oss vad detta innebär för de flerhundraåriga tallar som växer vid de två högt belägna skansarna. Ska skansarna rensas från träd helt och hållet? Det skulle innebära att mycket värdefulla gammeltallar sågas ned! Visst kan skansarna röjas en del men inte så att stora naturvärden försvinner. De gamla tallarna är också betydelsfulla genom att de visar på den långa tid som gått sedan skansarna var i bruk.

Vi anser att det bör förtydligas vilka anläggningar som avses finnas i område A.

Vi är tveksamma till upp till 2 meter breda gångvägar inom reservatet. Risken är att överdimensionerade gångvägar förtar mycket av områdets charm. Området är redan idag ett mycket populärt och attraktivt promenadområde, uppenbarligen kan besökarna röra sig bra på de befintliga stigarna. Att återställa vissa gångvägars/stigars historiska sträckning ser vi positivt på.

Beståndet av parksallat måste hållas i schack och begränsas. Den håller helt på att ta över vissa områden. Detta borde tas upp i skötselplanen och lämpliga åtgärder borde föreslås.

Vi vill nämna att vi vid besök i området den 22 juni observerade två exemplar av den rödlistade ädelguldbaggen(Gnorimus nobilis) i den förvildade parken. Det är en skalbagge som behöver lövträd med håligheter samt blomrika marker för sin överlevnad. Den vittnar om att området verkligen håller höga naturvärden. Med den föreslagna skötselplanen bör den(och många andra) ha alla chanser att trivas ännu bättre i området i framtiden!

Naturskyddsföreningen i Nacka genom

Ronny Fors, vice ordförande

2010-06-30


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback