Nytt år och nya härliga detaljplaner!!!

Den här gången vill Nacka kommun återigen bygga i nyckelbiotoper och sen dessutom hävda att förslaget gynnar en hållbar utveckling. Det påstås att i huvudsak exploaterad mark tas i anspråk, något som är direkt lögnaktigt, helt obegripligt att de kan skriva så i miljöredovisningen, ett nytt bottennapp!!! Man undrar hur de tänker, tror de kan lura oss eller?
Om ni vill kolla in förslaget så finns det
här.

Yttrande över förslag till Detaljplan för Norra Skuru
.

Nacka  Naturskyddsförening ställer sig mycket kritiska till stora delar av föreliggande detaljplan. Vi anser att bebyggelsområdena A och B samt den nya tillfarten till fastigheterna Sicklaön 12:7 och 12 :8 helt bör utgå ur planen.

Området har idag karaktären av sommarstugeområde som till allt större del omvandlas till permanentboende. Att VA-situationen måste lösas på ett för miljön positivt sätt har vi naturligtvis förståelse för. Vi ställer oss också positiva till gångbryggan vid Kungsviken.


Våra invändningar.

Det sägs i planförslaget att området "förtätas". Vi ifrågasätter om den föreslagna nyexploateringen verkligen kan kallas för förtätning. Även om det inte finns någon vedertagen definition på begreppet förtätning brukar man avse nybebyggelse inom befintlig bebyggelsestruktur. Genom förtätning brukar man använda områden som redan är störda av bebyggelse. I den föreslagna detaljplanen föreslås bebyggelse i jungfrulig naturmark med höga naturvärden och som har stora upplevelsevärden genom den gamla orörda skogen och de mäktiga gammelekarna. Vi får intrycket av att man använder begrepet förtätning för att "sälja in" exploatering av jungfrulig naturmark. Förtätning har en positiv klang hos många och har blivit, på gott och ont, ett modebegrepp inom samhällsplaneringen. Men att använda det i det här sammanhanget anser vi vara felaktigt.


I miljöredovisningen kan man läsa på sid 3, sista stycket: "Planförslaget bedöms vara förenligt med en hållbar utveckling då huvudsakligen redan exploaterade områden förtätas och gynnar förutsättningarna för en god kollektivtrafik". Vi kan inte hålla med om den slutsatsen. Visst kan man säga att underlaget för kollektivtrafiken förbättras något med nybebyggelsen men som miljöredovisningen också säger så antas förslaget "innebära en viss ökning av koldioxidutsläppen från biltrafiken p.g.a. fler boende i området". Det torde inte heller vara så att de två busslinjerna lider brist på passagerarunderlag. I ett område med gles bebyggelse så lägger man in ytterligare några hus och kallar det för förtätning när man egentligen bara bibehåller en gles bebyggelsstruktur med villor/radhus/parhus i området.


Vidare kan man i miljöredovisningen läsa att "intrång sker i begränsad omfattning inom två nyckelbiotoper". Vi tycker inte att ingreppen är begränsade. Det är snarare frågan om stora ingrepp i känsliga naturmiljöer som dessutom får stora konsekvenser för hur området upplevs utifrån rekreationssynpunkt. Karaktären av orördhet som finns idag kommer självklart att påverkas negativt. Naturvärdesobjektet med barrblandskog kommer att fullständigt förstöras. Hur detta kan vara förenligt med en hållbar utveckling är för oss en gåta.


Vi anser att den nya tillfartsväg till fastigheterna Sicklaön 12:7 och 12:8 som ska sprängas genom en nyckelbiotop med hällmarkstallskog är helt oacceptabel och oförsvarbar.  


Vi ställer oss frågande till vad som menas med att "huvudsakligen redan exploaterade områden förtätas"? Vi kan inte förstå hur denna formulering har kunnat komma till stånd. Det är ju helt uppenbart att det "i huvudsak" är fråga om exploatering av orörd natur!  Det är bara område C vid Visborgs minne som redan är bebyggt. Den delen har vi inga invändningar mot. Men i övrigt är det enbart fråga om att bygga i naturmark varav det mesta inom områden som Skogstyrelsen klassat som nyckelbiotop eller naturvärde. Det är gammal skog som stått där i hundratals år och skött sig självt och borde få göra det i framtiden också. Hur Nacka kommun kan försöka få det att låta som om det är exploaterad mark som tas i anspråk är oerhört provocerande. Det är svårt att ta en miljöredovisning på allvar när man så uppenbart skriver sådant som är helt felaktigt!


Sammanfattningsvis: Detta är inte ett byggande förenligt med en hållbar utveckling. Utelämna områdena A och B samt den nya tillfartsvägen.


Naturskyddsföreningen i Nacka genom

Ronny Fors

2009-01-07


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback