Underkänt för Stockholms naturreservat!

Detta säger faktiskt stadens egen miljöförvaltning kunde man se i kvällens ABC-nytt. Miljöförvaltningen i Stockholms stad gör varje år en uppföljning av naturreservatens bevarandestatus i fråga om naturvärden och rekreationsvärden.  Rapporten för 2010 redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i morgon. Vad som gör att 2 av 8 reservat får underkänt är framförallt att det byggs i reservaten och i anslutning till dem samt bristande skötsel av natur- och kulturvärdena i reservaten. Detta är inget som kommer som någon överraskning direkt! Men jag är faktiskt lite överraskad av att miljöförvaltningen så tydligt reagerar på den utarmning som pågår. Man säger bl.a. att byggen i spridningszoner kommer att minska naturreservatens värde på sikt, något som vi från Naturskyddsföreningen påpekar i varenda remissyttrande vi skriver.

De två naturreservat som får helt godkänt är Nackareservatet och Hansta som anses ha gynnsam status för natur- och rekreationsvärdena. Hansta känner jag inte till så väl men när det gäller Nackareservatet håller jag inte med om den positiva bedömningen. Jag tycker man helt har missat de väldigt stora skötselbehov som finns i Nackareservatets ek- och ängsmiljöer. Dessa områden växer igen samtidigt som de ängar som slås tycks förlora mer och mer mångfald. Något fel är det med ängsskötseln, jag kan bara konstatera att under de 6 år jag bott i Bagarmossen så har blommor och fjärilar minskat kraftigt på ängarna väster om Söderbysjön och förmodligen även i övriga delar av reservatet. Förra sommaren såg jag inte en enda bastardsvärmare i Nackareservatet!
Men man höjer ett varningens finger inför framtiden och man konstaterar att Skarpnäcks stadsdelsförvaltning saknar tillräckliga resurser för skötsel.
Dessutom har man lagt ned stadens Fornminnesgrupp som bidrog till skötsel av ek- och ängsmarker. Vidare säger man att det inte är realistiskt att ideella krafter, som Lilla Sicklas vänner, ska sköta naturreservat, vilket förstås är helt riktigt och ett välkommet klargörande i dessa tider då man tycks vilja lämpa över mer och mer ansvar på den ideella naturvården!

Sämst är situationen för Igelbäckens kulturreservat som drabbas av bygget av den nya E 18. Även om vägbygget sker utanför reservatet, vilket förstås beror på att gränsdragningen gjordes med hänsyn till var man vill bygga vägen, så blir det en stor negativ påverkan på reservatet. Hela torrbackar och fuktängar exploateras eller tippas över med schaktmassor! Även om det sker utanför reservatet så påverkas förstås naturvärdena i reservatet. Naturen hänger ju liksom ihop, något som en del fortfarande verkar ha svårt att förstå.

I judarnskogens naturreservat är det framförallt situationen för groddjuren som är bekymmersam. Större vattensalamander planterades in där under 2009 och man vet ännu inte om hur framgånsrikt det har varit. Men under 2010 så röjdes det i en kraftledningsgata som till viss del ligger i ett viktigt område för salamandern som därmed skulle kunna påverkas negativt. Annars kan ju kraftledningsgator vara intressanta som miljöer för många arter beroende av ett öppet eller halvöppet landskap men här har man röjt i ett område med fuktlövskog som var viktig för salamandern.

Sätraskogens kulturreservat påverkas negativt av den nya ridanläggningen då naturmark tas i anspråk inom reservatet. Detta var något som vi också tog upp i vårt remissyttrande för några år sedan. Även här hotas kulturmiljöerna av igenväxning p.g.a. bristande resurser. Sätraskogen berörs också av Förbifart Stockholm och några dispenser har givits för provborrningar utmed vägens sträckning. Hur illa det kan bli kan man se i Ryssbergen i Nacka där spåren efter provborrningarna fortfarande syns!

Grimstaskogens naturreservat anses vara ett kärnområde för barrskogslevande arter men skogsområden precis utanför själva reservatet, men inom kärnområdet, har bebyggts. Återigen detta med att man bygger sönder den ekologiska infrastrukuren, något som på sikt kommer att utarma de värden man säger sig vilja bevara med reservaten!

Hoppas nu att den här rapporten kommer att att få genomslag och verkligen ändra inställningen och resurstilldelningen i Stockholms stad. Men det är väl att hoppas på för mycket kanske men vi kan åtminstone använda rapporten i vår argumentation.


Kommentarer
Postat av: Smsa Låna

Jag vet inte riktigt hur jag hittade din blogg, men jag är glad att jag gjorde det :D. Prenumererar nu på din blogg på BlogLovin'!


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback