Remissvar Tollare Naturreservat

Svar på remissförslag om bildande av naturreservat i Tollare.

Nacka Naturskyddsförening har länge sett fram emot ett naturreservat i Tollare. Vår glädje över att det äntligen presenteras ett förslag grumlas dock av att stora delar av mycket värdefull natur inte ingår i reservatet.  

Avgränsning

Stora delar av Tollare som i utredningsarbetet bedömts ha höga natur och rekreationsvärden är ej med i reservatet. Vi har upprepade gånger påtalat det tveksamma att ha både naturreservats- och detaljplaneprocesser pågående samtidigt. Man borde först utreda hur syftet med naturreservatet kan säkerställas bl.a genom att tidigt fastställa naturreservatets geografiska gränser som borde avgöras av var de högsta värdena finns. Istället har NCC fått igenom sin vilja och bebyggelseplaner finns nu för ett flertal värdefulla områden. Gör man inte inventeringar av natur- och rekreationsvärden för att därefter kunna planera eventuell bebyggelse? Vi kan faktiskt välja var vi bygger, gränstickan, glansbagggen, svarthakedoppingen, mindre hackspetten, reliktbocken och de andra hotade arterna kan inte bara flytta till nästa skog eller sjö! Det finns flera områden med stora upplevelsevärden av orörd natur, ro och stillhet idag men hur blir det efter att exploateringsplanerna har satts i verket?

Områden som borde ingå i reservatet är:

Söder om Tollare träsk. Visserligen har tomtgränsen flyttats in 45 m. men det är inte tillräckligt då tänkt bebyggelse kommer att ha en negativ inverkan på natur- rekreationsvärden. Skogsområdet bedöms i underlaget att ha höga värden både för naturvård och friluftsliv. Här förekommer bl.a. den rödlistade mindre hackspetten och glansbagge. Området anses vara nära nyckelbiotopskvalitet, kanske det borde klassas som nyckelbiotop med tanke på de två ovan nämnda arterna utöver de olika signalarter som hittats under utredningsarbetet. Den biologiska inventeringen genomfördes vintertid vilket vi påpekat tidigare inte är idealiskt.

Mellanbergsvägen. Vi har tidigare framfört vår kritik av detaljplanen för område Mellanbergsvägen. Hela området bör ingå i reservatet. Den vackra ekbacken och hagmarkerna utgör en ovärdelig resurs med höga rekreations- och naturvärden, vilket också framgår av underlaget. Vi anser att de planerade bil- och cykelvägarna i branten bör utgå eftersom det skulle innebära ett stort ingrepp i värdefulla naturområden.

Område öster och nordost om bruksområdet. Här har vi mycket värdefulla områden skog av nyckelbiotopsklass och stora upplevelsevärden. Bl.a. förekommer den i våra trakter exklusiva gränstickan här vilket säger mycket om skogens höga naturvärden. Hela detta område bör ingå i reservatet. Den märkliga och allemansrättsligt mycket tveksamma instängslingen av delar av detta område bör omedelbart tas bort. Det instängslade området tycks betraktas som "ianspråktaget område" vid Nacka kommuns ansökan om upphävande av strandskydd till länsstyrelsen. Länsstyrelsen gick på kommunens linje och upphävde strandskyddet den 16 juni förmodligen i tron att denna mark är någon slags industrimark. Ett mycket märkligt och tveksamt förfarande av Nacka kommun.

Område väster om bruksområdet. Även här värdefulla områden som ej ingår i reservatet.

Mårtens holme. Vi ser mycket positivt på att Mårtens Holme ingår i reservatet. Däremot vill vi ej se någon eldplats här. Mårtens holme har mycket höga natur och upplevelsevärden knutna till gamla träd och orörd natur. Här är det viktigt att den ökande tillgängligheten inte går ut över eller förtar de speciella värden av gammal orörd skog som finns på ön.

Skötselplan

Vi ställer oss bakom den föreslagna skötselplanen men vi vill påpeka vikten av att skötselåtgärder genomförs av väl utbildad personal och att personal med naturvårdskompetens finns närvande vid utförande av åtgärder.

Övrigt.

Vad gäller den föreslagna bryggan vid Tollare träsk vill vi att den ej blir större än den nuvarande. Här bör fåglarnas möjlighet till lugn och ro under häckningstid vara prioriterat. Av denna anledning bör frågan om att inrätta fågelskyddsområde med tillträdesförbud under häckningstid för Tollare träsk prövas. Alternativt bör bad samt framförande av båt på Tollare träsk vara förbjudet i föreskrifterna.

Även delar av Mårtens holme bör prövas som fågelskyddsområde.

Stig av typ 1 längs med Tollare träsk riskerar att göra ett alltför stort ingrepp i den känsliga miljön och stigen bör istället utgöras av typ 2, helst belagd med barkflis.

Avslutning.

Vi saknar en analys av hur den föreslagna exploateringen påverkar natur- och rekreationsvärden i det framtida naturreservatet. Vår uppfattning är att den fragmentisering och uppsplittring av naturområdet som blir resultatet av den föreslagna exploateringen mycket negativt påverkar natur- och rekreationsvärden i Tollareområdet som helhet.

Som vi påpekat tidigare så bör man först utreda hur syftet med naturreservatet kan säkerställas, bl.a genom att tidigt fastställa naturreservatets geografiska gränser. De utsända handlingarna gör det inte möjligt att få en helhetsbild över hur de omfattande exploateringsplanerna påverkar natur, rekreations och upplevelsevärden i det framtida naturreservatet.


För Nacka Naturskyddsförening

Ronny Fors v. ordf.


Kommentarer
Postat av: Anonym

Vill du göra en glad bloggare ännu gladare? ^^Sveriges snyggaste glass, right? ;p

http://michasega.blogg.se/2008/july/sveriges-snyggaste-glass-1.htmlTack på förhand! :)

2008-07-03 @ 01:15:34
Postat av: Karin Petersson

Gillar om det du skrivit! Skojigt att se en del nyttiga grejer och inte bara det vanliga grejerna som man kan läsa om varje dag. ;)


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback