Kvarnholmsbron överklagad till Mark- och miljödomstolen

Eftersom Nackas politiker(inte alla men en majoritet framförallt bestående av S och M) envisas med att Kvarnholmsbron absolut ska byggas fortsätter vi att överklaga dårskaperna! Vi är inte de enda som driver frågan vidare utan även flera av Vikdalsborna överklagar länsstyrelsens beslut. Nedan är hela överklagandet från Nacka Naturskyddsförening. Länsstyrelsen avvisade vårt överklagande med samma nonchalans som de har viftat bort våra överklaganden av Tollareplanerna. Hoppas att Mark- och miljödomstolen gör en mer seriös bedömning.

Till

Mark- och miljödomstolen

Nacka tingsrätt

 

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut i fråga om överklagande av detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl., Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum, Nacka kommun

 

Länsstyrelsen har i beslut daterat 2011-10-24 avvisat Nacka Naturskyddsförenings överklagande. Länsstyrelsens beteckning i ärendet: 4031-17881-11.

 

Yrkande

 

Nacka Naturskyddsförening och överklagar härmed Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2011-10-24 att avslå våra överklaganden av Nacka kommuns beslut 2011-05-23 (Kf § 141) att anta ovanstående detaljplan för Sicklaön 13:3 m.fl., Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum.

 

Föreningen anser att länsstyrelsens beslut var felaktigt eftersom de utan tillräckliga

motiveringar finner att detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning(MKB) är godtagbar. Länsstyrelsen hävdar utan motivering att riksintresset Kust och skärgård tillgodoses i planen. När det gäller intresseavvägningen säger länsstyrelsen att det allmänna intresset väger tyngre utan att gå in på hur man definierar allmänintresset. Att skydda unika naturområden med mycket höga naturvärden som dessutom är viktiga närrekreationsområden är ett allmänintresse som bör väga tyngre än exploateringsintressen. Kvarnholmen kan utvecklas på andra sätt så att en broförbindelse med Nacka centrum inte behövs.

 

Vi vidhåller vår bedömning att detaljplanen vilar på ett bristfälligt underlag och yrkar att Mark- och miljödomstolen underkänner MKB:n och upphäver beslutet att anta detaljplanen.

 

Sammanfattning

 

Föreningarna anser att detaljplanen bör upphävas p.g.a. att:

 

·  det finns brister i miljökonsekvensbeskrivningen(MKB) och i detaljplanen

·  alternativbeskrivningar har inte gjorts i MKB:n

·  särskild sammanställning saknas

·  planen innebär en stor påverkan på rekreation och friluftsliv inom riksintresset Kust och skärgård

·  planen innebär att lokaler för rödlistade arter förstörs

·  strandskyddsupphävandet är felaktigt

·  planen leder till att miljökvalitetsnormer överskrids

 

Nedan utvecklar vi våra skäl för varför länsstyrelsens beslut att avslå föreningarnas överklagan är felaktigt. Utöver det vi anför nedan hänvisar vi till våra remissvar och överklagandet till länsstyrelsen. Vi utgår från att Mark och miljödomstolen får tillgång till tidigare handlingar i ärendet inklusive bilagor.

 

 

Riksintresse för kust och skärgård

 

Inom planområdet gäller riksintresse för kust och skärgård. Länsstyrelsen säger utan motivering att riksintresset tillgodoses i planen. Detta är ett grundlöst påstående. Vi anser att planen strider mot 1 och 2 §§ 4 kap. MB. Där sägs att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden
.

Områdets naturvärden påverkas neagtivt om exploateringen tillåts. (Detta kommenteras över huvudtaget inte av länsstyrelsen.)

I 2 § 4 kap. MB sägs att främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Vi kan inte se att man beaktat friluftslivets intressen. Vi kan inte se att planen uppfyller kraven på undantag från riksintresset då det inte innebär utveckling av befintlig tätort eller utveckling av det lokala näringslivet. Påverkan på rekreationsvärdet i Ryssbergen blir påtaglig med bl.a. ökade bullernivåer i ett område som definierats som ”tyst område” av Nacka kommun.

 

Brister i miljökonsekvensbeskrivningen

 

Länsstyrelsen hävdar att det inte finns brister i planhandlingarna eller några andra omständigheter som innebär att planbeslutet inte tillkommit i laga ordning. Vi hävdar att brister finns och att de är så allvarliga att planen bör upphävas.

 

Alternativredovisning

 

Länsstyrelsen menar att kraven på alternativredovisning är uppfyllt. Vi delar inte denna uppfattning och hänvisar till vad vi anfört i överklagandet till länsstyrelsen.

 

Att bara beskriva tre olika vägalternativ som gjordes i programsamrådet torde inte uppfylla kraven som ställs på redovisning av alternativ enligt miljöbalken 6 kap 12§.

Alternativen ska inte bara beskrivas utan också miljöbedömas. Alternativbeskrivningar är viktiga just för att de underlättar en diskussion om planens syfte och ger politikerna ett bättre beslutsunderlag.

I ovan nämnda handbok varnas för att definiera syftet så att bara ett alternativ är möjligt. Men det är precis det man gjort i detta fall. Man har sagt att syftet med detaljplanen är att ”skapa en bättre trafikinfrastruktur för nordvästra Nacka genom en direkt förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum”. Det gjorde att bara två av de tre föreslagna vägsträckningarna i programförslaget uppfyllde syftet. Andra tänkbara lösningar som förstärkt busstrafik, sjöbussar, spårtrafik och mobility managment har inte beaktats.

 

Alternativen ska inte bara beskrivas utan också miljöbedömas. Alternativbeskrivningar är viktiga för att de underlättar en diskussion om planens syfte och ger politikerna ett bättre beslutsunderlag.

 

 

 

Särskild sammanställning

 

Enligt 16§ 6 kap. MB ska en särskild sammanställning finnas och göras tillgänglig för de som samråd skett med. Vi påpekar i vårt överklagande till länsstyrelsen att en sådan särskild sammanställning inte finns. Länsstyrelsen berör inte denna fråga alls i sitt yttrande. Vi hävdar fortfarande att särskild sammanställning saknas och att det i sig är ett skäl för att underkänna MKB:n. 

 

Klimatfrågan

 

Klimatfrågan är inte seriöst behandlad i MKB:n. Det konstateras att utsläppen av växthusgaser minskar jämfört med nollalternativet eftersom det blir kortare ressträcka mellan Kvarnholmen och Nacka centrum. Det är inte en trovärdig slutsats. Alla studier visar att fler och bättre vägar totalt sett leder till mer biltrafik. Om det är snabbt och enkelt att ta bilen, väljer fler det sättet att ta sig fram på, det är ett välkänt samband. Ökar trafiken ökar utsläppen av klimatpåverkande ämnen.

Transportarbetet måste minska för att miljömålen ska kunna uppnås. Att bara öka mobiliteten genom fler vägar leder till allt mer igenkorkade väger oavsett hur mycket vägar som byggs. Ett genomförande av Kvarnholmsförbindelsen försvårar att miljömålen uppnås och vi vill påpeka att man i RUFS 2010 har ett mål om att minska klimatutsläppen från vägtrafiken med 30 % till 2030. Något som borde innebära en tankeställare inför nya vägprojekt.

Att så rapsodiskt behandla vägförbindelsens påverkan på klimatet kan inte vara förenligt med miljöbalkens krav att ”en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet,” 12 § 6 kap. punkt 5.

 

Art och habitatdirektivet

 

Habitatdirektivets allmänna syfte är att uppnå och bevara en gynnsam skyddsnivå för vissa arter och naturtyper. Skogen i Ryssbergen hör till naturtypen ”västlig taiga” som är en prioriterad naturtyp av EU.  Arealen västlig taiga utanför Natura 2000-områden minskar i Sverige. Ingreppen i Ryssbergen innebär att målet att naturtypen västlig taiga ska uppnå en gynnsam bevarandestatus försvåras.

 

Upphävande av strandskydd.

 

Länsstyrelsen kommenterar inte det av föreningen framförda synpunkterna på upphävandet av strandskydd inom planområdet.

Sett till de extremt höga naturvärdena i Ryssbergen och att det ingår i område för riksintresse kust och skärgård kan inte bron anses utgöra ett tillräckligt stort angeläget allmänt intresse för att upphäva strandskyddet.

 

Miljökvalitetsnormer

 

Länsstyrelsen anser inte att broförbindelsen bidrar till att miljökvalitetsnormer för PM10 överskrids eller att vad vi anfört om trafik, buller och avgaser inte ger Länsstyrelsen anledning att ändra Nacka kommuns beslut.

Vi vidhåller vår uppfattning att broförbindelsen kommer att bidra till att miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids.

 Enligt miljöbalken 3 § 5 kap. ska kommuner iaktta miljökvalitetsnormer vid planering och planläggning. I plan- och bygglagens 1 § 2 kap. står följande ”Enlig miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.”

Och i PBL 2 § 2 kap ”Planläggning får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm

enligt 5 kap miljöbalken överträds.”

 

I rapporten Miljökvalitetsnormer för luft, en vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet, Länsstyrelsen i Stockholms län mars 2005, sägs följande om tillämpning av lagstiftningen och om att iakttaga en miljökvalitetsnorm.

”I 5 kap 3§ miljöbalken framgår att: Vid planering och planläggning skall kommuner och

myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer. I propositionen till miljöbalken definieras ”iaktta” på följande sätt: ”Detta innebär att planering och planläggning skall göras på ett sådant sätt att möjligheterna att uppfylla normerna underlättas”. Med planering och planläggning avses detsamma som i PBL. I översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser ska det framgå hur MKN kan uppfyllas". I begreppet iaktta torde ligga en öppning till ett helhetstänkande, så att bedömningen också kan inbegripa en sammantagen bedömning av planens effekter på luftföroreningshalter genom att planläggningen sätts in i ett större geografiskt eller tidsmässigt sammanhang.”

 

Kvarnholmsbron är ett trafikalstrande projekt som kommer att bidra till att miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids. I MKB:n sägs att planen har liten påverkan på människors exponering för inandningsbara partiklar. Visst kan man hävda att planen har en liten påverkan på den allmänna trafikökningen men det kan man också säga om alla andra planer i Nacka och Värmdö. Varje plan i sig innebär oftast en liten ökning men den totala påverkan av planerna blir just den stora trafikökning som innebär att miljökvalitetsnormerna överskrids. Det är tyvärr sällan som miljöpåverkan från en detaljplan sätts i ett större sammanhang med andra planer och över längre tid. Vi anser att Kvarnholmsförbindelsen bidrar till den allmänna trafikökningen och att miljökvalitetsnormen för PM 10 överskrids.

 

 

De grundläggande hushållningsreglerna, avvägning mellan intressen

 

Föreningarna menar att planen strider mot 1§ 1 kap MB. Där talas om att MB ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras, mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.

Att exploatera värdefulla natur- och rekreationsområden kan inte anses vara god hushållning.

 

Föreningarna anser att planen också strider mot 1och 6 §§ 3 kap. MB. Där påtalas att behovet av grönområden i tätorter särskilt ska beaktas.

 

Eftersom exploateringen berör områden som är klassade som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och att det förekommer rödlistade arter måste området betraktas som särskilt ekologiskt känsligt. Därmed strider exploateringen också mot 3§ 3 kap. MB.

 

Länsstyrelsen skriver att det allmänna intresset väger tyngre. Varför kvarnholmsbron utgör ett allmänintresse framgår inte. Kvarnholmen kan självklart utvecklas med bostäder utan att bron byggs. Det är snarare så att Kvarnholmen blir en bättre stadsdel utan bron då man slipper den genomfartstrafik som broförbindelsen skulle ge upphov till.

 

Ryssbergen bedöms ha regionalt värde både av Skogsstyrelsen och av Pro Natura. Skogsstyrelsen jämför värdena med Tyresta nationalpark och talar om extremt höga naturvärden. I Pro Naturas rapport kan man läsa ”Med hänsyn till de särskilt höga naturvärden i området vore en vägsträckning genom de mest värdefulla delarna av Ryssbergen mycket olämplig. Även om en tunnel anläggs som föreslagits i den brantaste delen för att minimera ingreppet i terrängen påverkas en betydande del i ett av de kärnområden som här pekats ut. Den föreslagna sträckningen måste ställas mot alternativa sträckningar där inte de centrala delarna av Ryssbergen berörs. Andra möjliga förbindelser mellan Sicklaön och Kvarnholmen bör också utredas”. Som vi påpekat tidigare har några sådana utredningar inte gjorts varken i programarbetet för Kvarnholmen eller för Kvarnholmsförbindelsen.

I rapporten från Pro Natura kan man under slutsatserna läsa att ”bevarandevärdena i Ryssbergen är på regional nivå.” Vidare står att ”om områdets naturvärden hade uppmärksammats i samband med den landsomfattande urskogsinventering som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen påbörjade för 30 år sedan hade det varit naturreservat sedan länge.”

 

Att skydda unika naturområden med mycket höga naturvärden som dessutom är viktiga närrekreationsområden är ett allmänintresse som bör väga tyngre än exploateringsintressen. Kvarnholmen kan utvecklas på andra sätt så att en broförbindelse med Nacka centrum inte behövs.

 

 

 

Ronny Fors, ordförande Nacka Naturskyddsförening


Kommentarer
Postat av: Kurt Leonardsson

Detta är en mkt viktig bit att ta tag i och belysa på fullaste allvar ! Hur länge ska vi tillåta denna förstörelse av vår miljö som kontramineras med nedfallande gifter som drabbar människa, djur, natur, grödor, vatten,mm utan att agera ? Vi är många som sett detta och börjar starkt ifrågasätta våra ledares avsikter och vilja !http://chemtrails-sverige.blogspot.com/

2012-01-18 @ 19:05:49
Postat av: sok2pvx8

Of course, the companies are interested in real results too, because they can market a drug that isn efficacious to at least some degree エアジョーダン2013 4 エアジョーダン激安 Cantor expressed a willingness to put aside partisan differences in order to create jobs, but added, there are "better ways to focus on smallbusiness growth 激安レッドウイング No matter the size and the economy, society is shaped by relationships between the people ティンバーランド ブーツ Their retail inventory equaled about $36,000 ジェレミースコット 店舗 Pretty In PinkThough "The Breakfast Club's" Simple Minds theme "Don't You Forget About Me" was also my high school graduation song, the rest of its soundtrack leaves something to be desired compared to John Hughes' other Molly Ringwald classic "Pretty In Pink," which was actually inspired by the samenamed Psychedelic Furs song that was rerecorded for the movie ティンバーランド 激安 The American show is over ザ ノースフェイス ダウン Thanks to Mao's destructive actions, the surviving Chinese are quite cynical and thus, able to look unemotionally upon the march of history and figure out how to play it like a violin, composing their own music, not imitating anyone, but finding their own voice ティンバーランド レディース 'I thought I was in trouble with that commercial,' he says with a laugh エアジョーダン 新作 " Shoes are so basic to the city of Novo Hamburgo that even a waitress, on hearing mention of China, immediately brings up the footwear industry Supra 靴 But before any of that could materialize, I was introduced by a fellow wussie to the guys who would become Bad Religion エアジョーダン激安 Consider multiple streams of income or freelance work for an extra boost ザノースフェイス 通販 But she would approve of a purchase that lasted a long time and was worn or used often ジョーダン レディース Cannily, Dame Margaret expanded the design team to ensure the product range adapted to modern tastes, introduced lighter weights and relaunched the motorcycling range, which had been phased out in the Seventies in the face of competition from the likes of Belstaff エアマックス 90 This is a big relief for everyone, although they're still faced with the fact that they're designing for real people instead of models timberland 通販 Megalogues involve millions of members of a society exchanging views with one another at workplaces, during family gatherings, in the media, and at public events ティンバーランド アウトレット But you won't want to miss it! Here is my latest DT work for SBO! I did a series of gift cards using the 3 Bugs in a Rug range エアマックス 90 Did I give myself away? count, Monobrow booms, as if an entire audience had gathered in the room, how a fool judges a carpet! Is that what I was doing in my crouch, counting threadspercentimeter? Ditto, I informed, about the intricacy of the pattern (which would have been my second guess) カナダグース レディース

2014-01-21 @ 03:59:32
Postat av: uhz5mor3

These shoes have closed toe ankle strap pump and are available in different sizes エアマックス 1 "Even if euroscepticism is more vocal in the 27 members of the EU, the long journey toward the political integration of the European continent appears irreversible, the idea that, by gradually transferring their sovereignties to a supranational entity, European countries maintain a certain level of influence in a world of giants is accepted by the majority of the EU citizens ザノースフェイス ダウン He's collaborated with designers, Loden+Dagger, Zero+Mario Conejo, Juan Carlos Obando, and recently designed a full collection for Fratelli Rosetti, which showcased at Milk Studios this past NY Fashion Week ジェレミースコット 激安 These types of new balance shoes amazing appears in'New Stability shoes'will maintain a person searching fantastic while you function the right path towards the the majority of match edition associated with your self! For any excellent road shoe which will use your own informal clothing get the actual U455 shoe エアジョーダン レトロ Just contact the people that have posted the ads, and then allow for them to let you know if they are still available カナダグース カムループス Fine get me the district manager or someone by phone that I may speak with ジェレミースコット アディダス A 2009 study in the British Journal of Nutrition, found that participants who consumed the most unsaturated fatty acids have lower body mass indexes and less abdominal fat than those who consumed the least ザ ノースフェイス 店舗 Many parents feel their schools are too fixated on test scores timberland アウトレット Was a tour planned and if so where and what time of year? For a designer it was so frustrating, you felt you could never do your best it would have been so much better to have been given a brief, but we were never given one ティンバーランド Stains are very iffy because they'll probably have been on there for ages unless someone just upended coffee on it while browsing ザノースフェイス ジャケット Mato Grosso state has especially benefited from China's soy demand, with its own exports multiplying 27 times by tonne from 2000 to 2009, according to industry group Aprosoja スープラ 靴 Thanks to several attempts to shake off its fusty image, Pringle had simply lost its sense of identity (in the past decade it stopped producing the twinset it had invented, while Chanel continued to make millions of pounds from the concept) ザ ノースフェイス アウトレット There are two Scottish plaid tweed kilts, a woollen goat brooch and a tweed hacking jacket with Libertyprint lining カナダグース カムループス "We need quality assistance that builds quality capacity", said Joanna Kerr, Chief Executive Officer of Action Aid International, who moderated the morning's interactive discussion ピューテリー ガーディアン (Disclosure: I am the soninlaw of Doan スープラ 靴 通販 The result is that as the pool gently tapers away from the edge, it tends to take your feet with it before your body is entirely ready ザノースフェイス ジャケット 2009 New York Times Article on Caffeine and Athletic Performance 4 エアジョーダン2013 The main plus point in coming here in October was that there were no noisy Italians to spoil the peace! The quiet pool area was also nicer if you don't like very loud techno and hiphop style music ノースフェイス 店舗

2014-01-22 @ 07:39:36

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback