Remissvar på Kvarnholmsbron - utställning 2

Bron från Kvarnholmen till Nacka Centrum genom Ryssbergens gammelskog är en följetong här på Naturbloggen. Jämfört med tidigare är det nu ett ännu större ingrepp i skogen. Här är vårt remissvar:

Remissvar från Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Nacka (föreningarna) på utställningsförslag för detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl,  ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum.

 

Sammanfattning

 

·  Vi säger nej till en högbro för biltrafik över Svindersviken och att en bilväg byggs genom Ryssbergens unika och känsliga naturområde. Den nu utställda planen innebär dessutom ett ännu större ingrepp i den känsliga naturmiljön än tidigare.

·  Planen strider mot flera miljömål och riksintressen.

·  Vi glädjer oss åt beskedet att Ryssbergen ska avsättas som naturreservat. Den föreslagna bron kommer dock att allvarligt försämra natur-och rekreationsvärdena i det kommande reservatet.

·  Trafikprognoserna är orealistiska och uppblåsta i syfte att motivera brobygget.

·  Utred möjligheterna att bygga en gång- och cykelbro som inte skadar den känsliga miljön i Ryssbergen och utveckla Kvarnholmen som en eko-stadsdel med modern kollektivtrafik och låg biltäthet. T.ex. kan båttrafik mellan Kvarnholmen och Stockholm införas.

·  Klimatpåverkan är inte tillräckligt utredd i MKB:n.

·  Bron kommer att generera trafik genom den nya stadsdelen på Kvarnholmen.

·  Påverkan på miljön under byggskedet är inte tillräckligt utrett, stor risk finns för skador på den känsliga naturmiljön.

 

Föreningarna avvisar förslaget till detaljplan. Vi ifrågasätter behovet av en vägförbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum. Kvarnholmen kan utvecklas utan denna vägförbindelse.

 

Planen strider mot Nacka kommuns egna mål om långsiktigt hållbar utveckling, att Nackas karaktär av grön kommun bibehålls, att tillförseln av koldioxid, kvävedioxid och andra skadliga ämnen ska minskas med stöd av fysisk planering(Översiktsplanen 2002).  Planen strider också mot de nationella och regionala miljömålen Levande skogar, Ett rikt djur- och växtliv, Begränsad klimatpåverkan samt mot riksintressena för kust och skärgård och kulturminnesvården Nacka – Norra Boo – Vaxholm - Oxdjupet  - Lindalssundet.

Ryssbergen är också angett som grönområde i översiktsplanen och föreslås där att få utökat strandskydd till 300m. I fördjupad översiktsplan Sickla(1999) rekommenderas att Ryssbergen(tillsammans med Svindersvik) utvecklas till ett centralt rekreationsområde för Västra Sicklaön. 

 

Av- och påfarten västerut finns inte med i denna detaljplan eftersom Vägverket inte accepterar att den planläggs innan deras förstudie och arbetsplan är klara. Detta innebär att man inte får helheten i projektet vilket vi anser är mycket olyckligt. Det är ett stort problem att dela upp stora projekt i små delar och behandla varje del för sig istället för att få ett helhetsgrepp om projektet och vilka konsekvenser det kan få.

 

Vi ifrågasätter också starkt den trafikutredning som ligger till grund för projektet. Fyrstegsprincipen har inte följts och några alternativ till den nu föreslagna bilbron har inte utretts. Vår uppfattning är att projektet bör läggas ned och att Kvarnholmen istället planeras som en eko-stadsdel med modern kollektivtrafik och låg biltäthet. Nedan anger vi våra skäl till att säga nej till en vägförbindelse mellan Kvarnholmen och centrala Nacka.

 

Natur- och rekreationsvärden

Kvarnholmen

Kvarnholmen har enligt vår uppfattning mycket värdefulla tall och ekmiljöer och enligt rapporten ”Biologisk mångfald i Nacka, underlagsrapport till grönstrukturplan för Nacka kommun”, så uppfyller grönområdet på Kvarnholmen ”kvalitetskrav för skogligt objekt med naturvärde”. Vi anser att Kvarnholmens ekar bör ses som en viktig länk i ett regionalt spridningsamband för eklevande arter.

Vi finner det märkligt att inget nämns om den intressanta och värdefulla floran på södra och sydöstra delen av Kvarnholmen och eventuell påverkan på den av vägbygget.

Vägen innebär ett stort ingrepp i naturområdet på Kvarnholmen vilket allvarligt försämrar tillgången till närnatur för Kvarnholmsborna. Även om en gång och cykelbana byggs över Svindersviken till Ryssbergen, vilket vi gärna ser, så är grönområdet på Kvarnholmen viktigt som närnaturområde. Vi tycker att det är mycket olyckligt att försämra rekreationsmöjligheterna för de blivande Kvarnholmsborna genom att förstöra det enda grönområdet på Kvarnholmen.


Ryssbergen

 

Ryssbergen har unika natur- och upplevelsevärden.  I Ryssbergen kan man uppleva orördhet och trolska naturmiljöer, skogskänsla och fantastiska utblickar. Ryssbergens unika karaktär av gammal tallurskog beskrivs av Skogsstyrelsen som ett ”Tyresta nationalpark i miniatyr” och större delen av området är klassad som nyckelbiotop.  Flera tallar har en omkrets på omkring 2 meter och vissa t.o.m. 3 meter och många av träden är 300-500 år gamla.

I området finns också en rikedom av död ved i form av torrakor och lågor som torde vara unik i Stockholmsområdet och inte minst i en så tätortsnära skog. Anmärkningsvärt är också mängden grov död ved. Förmodligen har skogsbruk aldrig bedrivits i området och ingen vedtäkt skett under större delen av 1900-talet.

I Ryssbergen förekommer ett flertal rödlistade arter och signalarter. Här finns sällsynta skalbaggar, mossor, svampar och lavar som alla är beroende av gamla träd, död ved, hög luftfuktighet och lång skoglig kontinuitet. Området är så pass litet att ytterligare fragmentisering av skogen hotar naturvärdena på sikt och skulle dramatiskt försämra upplevelsevärdena av orördhet och vildmark. 

 

Det står klart att Ryssbergens naturvärden är av regionalt intresse(Tomas Fasth, Pro Natura och Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering) och att ett vägbygge inte är förenligt med områdets unika natur- och upplevelsevärden. Vår uppfattning är att hela området, mellan Ryssvikens båtklubb och Vikdalen, har mycket höga naturvärden. Vi hoppas att hela detta område kommer att ingå i det blivande naturreservatet i Ryssbergen. Om bron byggs kommer dock värdena att försämras avsevärt.

 

MKB:n visar tydligt att vägbygget innebär mycket negativa konsekvenser för naturen på Ryssbergen. Nytt jämfört med förra utställningen är att ett ännu större schakt än tidigare planerat behöver sprängas upp vid den norra tunnelmynningen. Detta schakt ska sedan , efter att en betongtunnel byggts, fyllas igen med sprängsten och jord.  Enligt MKB:n ska naturmiljön återställas, något som vi menar är en omöjlighet. En sådan miljö med flerhundraåriga träd kan inte återställas, visst kan man plantera träd där men det blir något helt annat än den ursprungliga miljön. Även det föreslagna rökgasschaktet blir ett ingrepp i miljön som kan påverka en lokal för en rödlistad skalbaggsart negativt.

 

Bullerutredningen visar att även med bullerskärm på bron så kommer bullernivåerna att öka i Ryssbergen, om än inte lika mycket som utan bullerskärm. Ryssbergen kommer inte längre att upplevs som ett tyst och orört skogsområde om bron byggs.

 

Som det sägs i MKB:n går tunneln under flera små svackor med lövskog som utgör lokala grundvattenmagasin under blötare perioder. Vidare sägs det att det under byggskedet och när tunneln är klar ”inte kan uteslutas att dessa lokala svackor dräneras vilket kan påverka växtligheten”.  En oacceptabel risk enligt vår mening.

 

Vi anser inte att det finns skäl för att upphäva strandskyddet inom området. Det bör snarare, som föreslagits i Översiktsplanen 2002 utökas till 300m.

 

Påverkan under byggskedet är mycket bristfälligt redovisat. Stora maskiner måste köras genom den känsliga miljön. Vi har sett vilka spår som provborrningarna gav upphov till. Dessa spår är fortfarande tydliga och flera småträd sågades ner. Det talas om att lägga ut mattor som maskinerna ska köras på men det är inte en garanti för att det inte blir några skador på mark och vegetation. En så känslig och orörd miljö som Ryssbergen bör inte utsättas för sådana risker.

 

Trafikprognoser

Vår kritik mot trafikutredningen som vi hade i samrådsskedet står kvar.

Vi anser att den s k "fyrstegsprincipen" ( prop.2003-04:95) bör tillämpas vid all planering av vägbyggen, dvs att man i första hand ska överväga åtgärder som påverkar transportbehov och transportsätt. Om dessa åtgärder inte är tillräckliga övervägs om det befintliga transportsystemet kan nyttjas effektivare och därefter begränsade ombyggnadsåtgärder. Först som en sista utväg ska man pröva om det är nödvändigt med nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.

Fyrstegsprincipen rekommenderas av Vägverket som arbetsstrategi. I rapporten ” Fyrstegsprincipen för planering — för hållbara åtgärder i transportsystemet”, Sveriges kommuner och landsting, sägs följande: ” En planeringsmetod för att hushålla med resurser och minska vägtransportsystemets miljöpåverkan är fyrstegsprincipen. Den har lanserats av Vägverket som ett sätt att använda vägnätet effektivare. I korthet går principen ut på att steg för steg analysera hur ett trafikproblem bäst kan lösas och om det finns andra alternativ än att bygga nytt”. Någon sådan analys har inte gjorts i detta fall. Gång på gång upprepas bara att bron är en förutsättning för att utveckla Kvarnholmen utan att någon analys eller utredning presenteras som kan stödja det påståendet.

För boende på Kvarnholmen och i nordvästra Sicklaön torde det mest naturliga vara att söka sig in till Stockholm och Sickla snarare än Nacka centrum.  Det finns för övrigt många Nackabor som inte har den tillgänglighet till centrala Nacka som de framtida Kvarnholmsborna tydligen inte kan klara sig utan! De boende på  nordvästra Sicklaön klarar sig nog också bättre utan den genomfartstrafik som bron skulle alstra. Miljöredovisningen för Kvarnholmen etapp 2 visar också att det blir väldigt höga bullernivåer där p.g.a. genomfartstrafik som bron genererar. Trafikprognosen visar också tydligt på det fullkomligt orimliga i att planera för ökad biltrafik.

Det konstateras att köbildningar uppstår och att trafikmängderna ökar i centrala Nacka. Det är den logiska följden av att man bygger ut vägnätet istället för att planera nya områden så att biltrafiken kan minska till förmån för kollektivtrafik/gång- och cykel samt ökad närhet till service.


Klimat

Under samrådet påpekade vi att klimatfrågan inte alls belyses i MKB:n. Nu tas klimatfrågan upp vilket vi tycker är bra men vi är besvikna över att frågan inte behandlas mer seriöst än vad som är fallet. Det konstateras att utsläppen av växthusgaser minskar jämfört med nollalternativet eftersom det blir kortare ressträcka mellan Kvarnholmen och Nacka centrum. Det är inte en trovärdig slutsats. Alla studier visar att fler och bättre vägar totalt sett leder till mer biltrafik. Om det är snabbt och enkelt att ta bilen, väljer fler det sättet att ta sig fram på, det är ett välkänt samband. Ökar trafiken så ökar utsläppen av klimatpåverkande ämnen. Inom överskådlig tid är fossila bränslen att räkna med som det huvudsakliga drivmedlet. Alla drivmedel har sina miljöproblem och ett hållbart transportsystem innebär en kraftig minskning av biltrafiken till förmån för gång/cykel och kollektivtrafik samt ökad närhet till service istället för att bara öka mobiliteten vilket leder till allt mer igenkorkade väger oavsett hur mycket vägar som byggs. Koldioxidutsläppen från trafiken i Nacka har ökat med 30% mellan 1996 – 2005, från 69 000 ton till 90 000 ton. Något som borde innebära en tankeställare inför nya vägprojekt!

Enligt RUFS 2010 ska koldioxidutsläppen från trafiken minska med 30% till 2030. Vi undrar på vilket sätt den föreslagna vägen kommer att bidra till att det målet uppnås.

Vi menar att den starkt växande biltrafiken och dess negativa konsekvenser måste bemästras med en kombination av bl a utvecklade trängselavgifter, utökad kollektiv- och cykeltrafik samt kapacitetshöjande åtgärder i det befintliga vägnätet. Vi lär även få se kraftigt höjda bensinpriser i framtiden vilket också påverkar resandet till förmån för kollektivtrafiken.


Alternativa lösningar ej utredda

Enligt ”Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok 2009:1, Naturvårdsverket”, står det att  ”I miljöbedömningen ingår bl.a. att ”utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning inklusive alternativ” . 

Vidare kan man läsa ”att identifiera/utveckla, beskriva och bedöma alternativ kan beskrivas som själva kärnan i miljökonsekvensbeskrivningen som i sin tur utgör kärnan i miljöbedömningen. Arbetet med alternativ utgör således en viktig faktor för att själva syftet med miljöbedömningar ska kunna nås (Europeiska kommissionen 2004 s. 27, se avsnitt 1.1 ovan)”. Det står också ”man bör eftersträva alternativ som vid genomförandet inte medför betydande miljöpåverkan men som innebär att syftet med planen eller programmet kan uppnås”. 

Att beskriva tre olika vägalternativ som gjordes i programsamrådet torde inte uppfylla kraven som ställs på redovisning av alternativ enligt Miljöbalken 6 kap 12§.


Ronny Fors                                               Mårten Wallberg

 

 

Naturskyddsföreningen i Nacka                Naturskyddsföreningen i Stockholms län


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback