Guldögonslända

Upptäckte den här vackra varelsen i mitt kök strax före jul. Det är en guldögonslända som bestämt sig för att övervintra hemma hos mig. De brukar övervintra inomhus och av någon anledning så kommer de ofta fram strax före jul(min erfarenhet i allafall) för att sedan försvinna igen och inte visa sig igen förrän till våren. De lever i skogen annars och jag tycker att man oftast ser de i fuktig skogsmark med frodig vegetation.


De fullbildade guldögonsländorna är rovdjur och äter andra insekter, inte minst bladlöss. Larverna brukar kallas bladluslejon för deras aptit på just bladlöss. En larv kan sätta i sig hela 50 bladlöss på en dag! Detta gör att de kan användas som biologisk skadedjursbekämpning.

Guldögonsländan kalls ibland också för stinkslända då de utsöndrar en illaluktande vätska om de känner sig hotade. De tillhör gruppen nätvingar som kännetecknas bl.a. av de stora vingarna som hålls taklagda över kroppen i vila samt de långa och smala antennerna.Guldögonsländorna är mest aktiva i skymning och under natten. De kan faktiskt "sjunga" och de har hörselorgan som sitter på framkanten av vingarna. Vill veta hur de låter så klicka här och sen på view activity. De kan också höra fladdermössens ekolodljud, viktigt om man är nattaktiv flygande insekt! Länken hittade jag via Alla dessa småkryp, en mycket bra sida med massor av fina bilder och fakta om inskter.
Ågesta, 11 december 2010


Fåglar och tickor i Ågesta

I söndags hade Stockholmskretsen örnspaning i Ågesta. Några örnar blev det dock inte men väl en del annat spännande. Ågesta var tyst och grått, eller snarare svartvitt, och det kändes oms att idag behöver man jobba för att se några fåglar. Det hade utlovats sol men molnen hängde tunga och tillät inte mycket solljus att tränga igenom. Särskilt kallt var det inte, bara några minusgrader så man slapp frysa faktiskt.

Ett svartvitt Ågesta.

 
Här ett fågellöst stopp på vägen till Örnberget.Äntligen dök det upp lite fågel! Kungsfåglar, talgoxar, blåmesar och en större hackspett beskådades här. Strax innan hade några gråsiskor flugit över oss och en nötskrika hade både hörts och setts. En gröngöling ropade en gång men tyvärr ingen obs på den. På väg upp på Örnberget började skogen bli riktigt intressant med gamla grova träd och död ved.

  
Tallticka                       Hasselticka

Att skogen här har naturvärden vittnar dessa två tickor om. Först en snöbeklädd tallticka, numera rödlistad signalart som bara kan växa på gamla tallar och sedan en hasselticka, bra signalart för hassellundar med lång kontinuitet. Den växer på döda hasselstammar och det krävs att det ständigt tillkommer död ved i ett område om den ska finnas kvar. I nyligen uppkomna hasselbesånd finns den inte om det inte i närheten finns gamla hasselbestånd. Talltickan har rödlistats p.g.a. skogbrukets ständigt pågående skövling av vår gammelskog. I Stockholmstrakten kan man lätt tycka att den är ganska vanlig men det beror på att skogsbruket inte är så intensivt runt Stockholm. Ett bra exempel på att de tätortsnära skogarna är viktiga även för hotade arter och inte bara som friluftsområden för stadsborna.


På väg upp på Örnberget genom snöig skog.

 
Väl uppe på Örnberget möts av denna utsikt!


Här spanas det efter örn! De brukar visst hålla till över Gladö soptipp som man ser härifrån, men som sagt uteblev örnarna idag.

         
Gammal talltorraka.                               Gällav på tall.


Örnspaningsledare Anders Tranberg.


Efter Örnberget begav vi oss ner till ån som rinner mellan Orlången och Ågestasjön. Örnspaningen övergick nu till strömstarespaning. Strömstaren dök upp men det satt hårt inne. Innan den visade sig såg vi fler hackspettar och nötskrikor samt några korpar. Medan jag fotade strömmande vatten så såg resten av gruppen strömstare och dessutom ormvråk! Jag missade de båda, typiskt!


Istället för strömstare fick jag denna bild. Den borde ha stått på iskanten här istället.


På väg tillbaka till Ågesta gård.Demonstration mot Tollareplaner

Pressmeddelande  2010-12-13


Byggplaner i Tollare hotar gammelskogar! Naturföreningar demonstrerar i Nacka kommunfullmäktige ikväll.


Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner demonstrerar ikväll i Nacka kommunfullmäktige mot byggplanerna i Tollare. Gammelskogar med hotade arter kommer att exploateras om NCC:s och Nacka kommuns byggplaner fullföljs.


– Om Nacka kommun menar allvar med sina miljömål måste fullmäktige avslå planen för Tollare strand. Tollareplaneringen måste göras om i grunden om inte omistliga värden ska gå förlorade för all framtid, säger Naturskyddsföreningens vice ordförande Ronny Fors.


– Bit för bit har Nacka Kommun i sina planer för Tollare prioriterat bort naturmark klassad med höga naturvärden i nyckelbiotoper respektive naturvärden nära nyckelbiotoper samt stora rekreations-värden till förmån för en kraftig exploatering säger Kerstin Lundén, ordförande i Boo Miljö- och Naturvänner.


Södra Boo (söder om motorvägen) har idag c:a 8.000 invånare. Det är ungefär 10% av kommunens medborgare – som genom Tollares kraftiga exploatering förlorar sin värdefulla närnatur. Det inrättade Naturreservat Tollare består till stora delar av svårtillgängliga branter eller är smala stråk mellan bostäder och vägar. Inte någon gång har Nacka kommun gjort en analys av vilka konsekvenser denna förlust av natur får för folkhälsan.


Stora delar av Tollare har av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop eller naturvärde (nära nyckelbiotop). Skogar och lundar kommer att skövlas. Det enda av natur som kvarstår är den som finns i Naturreservatet, som kommit att bestå av ”resterna”, när byggherren(NCC) fått igenom sina önskemål om exploatering. Den skog som kommer att skövlas är opåverkad av skogbruk, sådan skog är mycket ovanlig idag. Möjligheterna till rekreation i naturmiljö försämras mycket starkt. Människans möjlighet till rekreation i närnatur har en stor inverkan på hälsan, vilket allt mer forskning gör allt tydligare. I Tollare bebyggs just den strövvänliga skogen medan berg och branter blir kvar.
Med parollen Rädda Tollare gick moderaterna till 1985. Dagens Tollareplanering är ett lappkast ifrån valparollens löften. Hur kommer det sig?


Naturskyddsföreningen och Boo Miljö- och Naturvänner demonstrerar under kommunfullmäktiges sammanträde ikväll från 17:30 till 19:00 ca.


Remissvaren på detaljplanen finns på www.boonatur.se, www.naturskyddsforeningen.se/nacka


Frågor: Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka tel 0708-963607

          


Skådning vid strömmen.

Var och fågelskådade inne i stan häromdagen, Stockholms innerstad är ju en av de bättre fågellokalerna så här års, i synnerhet nu när matningen har kommit igång på strömmen också. Men skådningen började vid skeppsbron där en del trutar höll till.
 

Gråtrut i vinterdräkt. De flesta gråtrutar flyttar en kort bit söderut men en del stannar kvar hela vintern.


Ung gråtrut


Full fart vid matningen. Som synes dominerar gräsanden stort i numerär. En del sothöns och viggar var där också samt enstaka storskrakar och knipor. Och en hel del svanar som synes.


Skrattmås i vinterdräkt. Nästan vackrare nu än i häckningsdräkt tycker jag.


En fiskmås i vinterdräkt. Gråtrut är den vanligaste måsfågeln följt av skrattmås medan man bara ser enstaka fiskmåsar.


En ung gråtrut vilar tillsammans med några gräsänder.


Yttrande över förslag till utställd detaljplan för, delområde 3, Tollarehöjden i Boo , Nacka kommun.

Precis som Ryssbergen så är exploateringen av Tollareområdet en följetong här på bloggen. Nacka kommun och NCC vill bygga 900 lägenheter och villor i nyckelbiotoper med rödlistade arter som gränsticka, vintertagging, tallticka, rutskinn, blekticka, gul dropplav, reliktbock, mindre hackspett och kanske också tretåig hackspett(hackmärken på träd, frågan är om den fortfarande är aktuell i området) samt signalarter som bronshjon, vågbandad barkbock, granbarkgnagare, grovticka, trådticka, mörk husmossa, västlig hakmossa, skogshakmossa, grön sköldmossa, gulpudrad spiklav och sotlav. Jag har säkert glömt några arter nu men det är ändå en ganska imponerande artlista för en tätortsnära skog någon mil från centrala Stockholm tycker jag.


Detaljplanen strider mot flera av de nationella och regionala miljömålen, riksintresset kust och skärgård samt länsstyrelsens program Aldrig långt till naturen.

  • Planområdet innehåller skog med höga naturvärden, till stora delar klassade som nyckelbiotop eller naturvärde av Skogsstyrelsen, och flera rödlistade arter samt signalarter.
  • Skogen i området har stor betydelse som rekreationsområde
  • Detaljplanen hotar både natur- och rekreationsvärdena i området.
  • Naturskyddsföreningen anser att planen innebär en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken ska upprättas.
  • Vi finner det mycket anmärkningsvärt att länsstyrelsen vidhåller sitt beslut om upphävande av strandskydd trots mycket höga naturvärden i området.
  • Ompröva hela Tollareexploateringen, så mycket ny kunskap har tillkommit att man måste se på Tollare med helt nya ögon.

Allmänt


Naturskyddsförening i Nacka anser att detaljplanen inte ska genomföras. Eftersom våra synpunkter inte på något sett tillgodosetts upprepar vi vår kritik mot planförslaget.


Planen strider bl.a. mot miljömålen Ett rikt växt och djurliv, Levande skogar och God bebyggd miljö. Planen strider också mot riksintresse kust och skärgård. Planen strider mot Nacka kommuns egna mål om långsiktigt hållbar utveckling och att Nackas karaktär av grön kommun bibehålls.


Nacka kommun har uttalat att ”Nya bostäder ska i första hand byggas i tidigare industriområden”, en ambition vi helt instämmer i. Däremot betyder det inte att alla gamla industriområden, med nödvändighet, är lämpliga att bygga bostäder i. Man måste göra en sammanvägd bedömning av flera olika aspekter, inte minst trafikfrågor, innan man kan säga att ett område är lämpligt för bostadsbebyggelse. Vi anser att ordentliga hållbarhetsanalyser bör föregå alla byggprojekt i Nacka.


Vår uppfattning är att det gamla industriområdet i Tollare, liksom den nu rivna godtemplarbyn, kan utvecklas med bostäder/verksamheter men naturmarken runt om industriområdet bör i huvudsak lämnas orörd.

Den natur som omger bruksområdet bör införlivas i Tollare naturreservat.


Planprogrammet togs utan kunskap om naturvärdena


I samrådsredogörelsen påstås att planprogrammet(antaget av kommunstyrelsen 2006) baseras på ett stort antal inventeringar och utredningar som bl.a. berör natur och biologisk mångfald. Detta påstående är felaktigt. Vi har upprepade gånger hävdat att planprogrammet för Tollare togs utan att ordentliga naturinventeringar hade genomförts. Det var först efter planprogrammets antagande som seriösa inventeringar av natur- och rekreationsvärden gjordes. Vid planprogrammets antagande fanns inventeringar från Ekologigruppen som underskattade naturvärdena i Tollare. Ekologigruppen har senare gjort nya inventeringar som klassar nästan all skog som planeras att bebyggas som regionalt skyddsvärd. Efter planprogrammets antagande har tre olika inventeringar, Naturvärdesinventering Pro Natura, Tomas Fasth, Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering och Ekologigruppens andra inventering från 2009,  visat att Tollareområdet har mycket höga naturvärden. Dessa nya fakta om naturvärdena i Tollare borde rimligen påverka hur området planeras. Nu har istället planprogrammets bebyggelseförslag legat fast med några ytterst marginella förändringar.


Bristande behovsbedömning


Planen anses av Nacka kommun inte utgöra en betydande miljöpåverkan. Vi delar inte den uppfattningen. Vi finner det också anmärkningsvärt att länsstyrelsen instämt i Nacka kommuns behovsbedömning. Enligt vår uppfattning borde en så pass stor exploatering som berör så värdefulla naturområden uppenbart innebära en betydande miljöpåverkan. I samrådsredogörelsen vidhåller man att planen inte innebär en betydande miljöpåverkan utan att argumentera varför det är så. Vi finner det därför nödvändigt att återigen förklara varför planförslaget rimligen borde bedömas som en betydande miljöpåverkan.


I bilaga II till EG:s direktiv om Miljöbedömningar av vissa planer och program 2001/42 EG uppräknas kriterier för att avgöra om påverkan kan antas vara betydande. Dessa kriterier finns även i bilaga 4 till MKB-förordningen. Det framgår tydligt att man ska bedöma planens ackumulerande effekt (eller totaleffekt som det står i MKB-förordningen). Detta betyder bl.a. att man inte bara ska bedöma den just nu aktuella planen utan att man ska se den i ett sammanhang med t.ex. kommande detaljplaner i samma område. Tollareexploateringen är uppdelad i flera olika detaljplaner men ingenstans, inte heller i planprogrammet, finns en samlad bedömning av exploateringens miljöeffekter.


Påverkans storlek och fysiska omfattning ska också vägas in. I Bilaga II till EG-direktivet nämns också geografiskt område och antalet personer som kan antas komma att beröras.


Ett mycket stort antal människor berörs av exploateringen av Tollare. Tollare utgör det enda större sammanhängande grönområdet i södra Boo. Ca 8000 människor har Tollare som sitt närrekreationsområde. Stora delar av Tollare består av otillgängliga bergsryggar och branter. De promenadvänliga och lättillgängliga områdena är därför ganska få. Exploateringen av Tollarehöjden berör viktiga områden för rekreation och friluftsliv. Inom området finns promenadvänliga stråk som, om planen blir verklighet, bebyggs med hus och vägar. Möjligheter till rofyllda skogspromenader försvinner helt och hållet.


Enligt de ovan nämnda bilagorna ska också ”speciella särdrag i naturen” och ”påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus” vägas in i bedömningen om betydande miljöpåverkan. Det bör alltså vägas in om området har höga naturvärden samt om exempelvis ett  naturreservat kan påverkas av exploateringen. Skogen som berörs i detta fall är till stor del klassad som nyckelbiotop eller naturvärde av Skogsstyrelsen. Flera rödlistade och regionalt skyddsvärda arter förekommer i området. Den angränsade naturmarken är naturreservat. Syftet med reservatet är ”att bevara och utveckla områdets värden för rekreation och biologisk mångfald.”


Någon analys av hur hela den planerade exploateringen av  Tollare påverkar natur- och rekreationsvärdena i Tollare finns inte. Naturskyddsföreningens uppfattning är att planerna allvarligt inverkar negativt på själva syftet med naturreservatet.

Enligt vår mening är det uppenbart att planen innebär en betydande miljöpåverkan. Vi undrar varför Tollarehöjden inte anses utgöra en betydande påverkan medan den angränsade Tollare strand däremot bedöms utgöra en betydande påverkan. Planerna berör samma skogsområden och ligger inom strandskydd och riksintresseområde.


Om en MKB enligt Miljöbalkens krav upprättats för detaljplanen skulle alternativa utformningar av bebyggelsen redovisats. Detta är kanske det viktigaste med en MKB, att redovisa hur planens syfte kan uppnås utan att allvarlig miljöpåverkan uppstår.


Alternativredovisningar ger politikerna ett bättre beslutsunderlag så att de kan fatta bättre och mer välunderbyggda beslut.


Påverkan på riksintresse


Inom planområdet gäller riksintresset kust och skärgård. Värdet ligger i ”växelverkan mellan land och vatten samt det omväxlande kulturlandskapet”. Enligt vår uppfattning är planen inte förenlig med riksintresset. Vi vill här lyfta fram vad som sägs i MKB:n för Telegrafberget, ett på flera sätt liknande projekt som Tollare. MKB:n för Telgrafberget är tydlig med att den planen strider mor riksintresset. Under rubriken Samlad bedömning – Planens grad av måluppfyllelse står det att: Planförslaget bedöms inte vara förenligt med riksintresset ”kust och skärgård” då delar av exploateringen berör naturvärden. Planen uppfyller inte kraven på undantag från detta, då planförslaget inte innebär en utveckling av befintlig tätort eller det lokala näringslivet – i de delar som omfattar naturmark. Detsamma borde rimligen gälla för Tollarehöjden.


Tvivelaktigt upphävande av strandskydd


Att upphäva strandskydd inom det gamla bruksområdet har vi inga invändningar emot. Däremot ser vi inte att det finns några skäl för att upphäva strandskyddet i den omgivande naturmarken.

Vi hävdade i samrådsremissen att länsstyrelsen fattat beslut om upphävande av strandskydd på felaktiga grunder, något som också länsstyrelsen själva har tillstått. Länsstyrelsen har trots att området har mycket höga naturvärden nu fattat ett nytt beslut i frågan där man vidhåller beslutet om upphävande av strandskydd. Något vi finner mycket anmärkningsvärt.


I samband med naturreservatsutredningen togs det fram en underlagsrapport om rekreationsvärdena i Tollare. På sidan 11 i denna rapport finns en karta över Tollare med natur- och rekreationsvärdena sammanlagda. Den visar tydligt att föreslagen bebyggelse öster om bruket kommer i konflikt med dessa värden. Den värdekärna för rekreation som är identifierad kommer att påverkas kraftigt av bebyggelsen. Vi vill gärna citera texten på sid 11 i ovannämnda rapport:

Sammanfattningsvis kan det konstateras att betydande delar av värdekärnorna, även de som berör båda värdena kommer i konflikt med förslag till bebyggelse.

Detta bör fortsättningsvis beaktas i bl.a. prövningen av upphävande av strandskydd.


Ovanstående gör att strandskyddet ej borde upphävas inom naturområdet.


Länsstyrelsens program Aldrig långt till naturen


Tollareområdet finns med i Länsstyrelsens program Aldrig långt till naturen. Där redovisas  områden med tätortsnära natur som bör skyddas som naturreservat. Stora delar av den planerade bebyggelsen i Tollareområdet ligger inom det område som både i kommunens översiktsplan är grönområde och i Länsstyrelsens program föreslås som reservat. Delar av det område som i denna plan föreslås bebyggas ligger inom det område som markerats som naturreservat i Aldrig långt till naturen.  


Miljöredovisning/naturmiljö


Miljöredovisningen är tydlig med vilka stora negativa konsekvenser planförslaget får för den biologiska mångfalden trots vissa brister i redogörelsen för vilka värden som finns i området.

Flera rödlistade arter lär försvinna från Tollare om förslaget genomförs. De kompensationsåtgärder det talas om kan på inget sätt uppväga, eller knappt ens mildra, de negativa följderna av planförslaget. Att lägga ut död ved i området när större delen av skogen är borta är inte en kompensation värd namnet enligt vår uppfattning. Förlust av gammelskog går egentligen inte att kompensera. Att den natur som blir kvar skyddas som naturreservat är ingen kompensation för förlorade gammelskogar!


I området har spår av tretåig hackspett observerats. Det är en mycket krävande art som, framförallt vintertid, kräver stora arealer skog(100 hektar) för sin överlevnad.  Är tillgången på död ved riklig kan den klara sig med några tiotals hektar stora revir för sin häckning. Även mindre hackspett(rödlistad som nära hotad, hotkat.4) förekommer i området liksom spillkråka(Natura 2000-art) vilket bör nämnas i miljöredovisningen.


Utifrån naturvärdeskartorna från Ekologigruppen kan man lätt konstatera att de områden med höga naturvärden bebyggs medan de områden som har lägre naturvärde ingår i naturreservatet. Att de kvarvarande naturområdena skulle kompensera för den natur som exploateras finner vi omöjligt. Även om vissa naturvärdesträd kan sparas så kan det omöjligen kompensera för förlusten av ett helt skogsekosystem. Vad vi har förstått ska bl.a. tallar med reliktbock och tallticka, två rödlistade arter, sågas ner och läggas i s.k. vedkyrkogårdar. Detta är knappast en kompensationsåtgärd värd namnet. Förlust av gammelskog går inte att kompensera! Situationen för gammelskogen och alla dess arter är mycket dålig i Sverige. Att talltickan förts upp på rödlistan är ett tydligt tecken på det. All gammelskog som finns kvar måste bevaras!


I miljöredovisningen nämns att samtliga rödlistade arter i området tillhör den lägsta kategorin Nära hotad. Detta är helt korrekt men vi hoppas att det inte tas som intäkt för att dessa arter därför skulle vara mindre värda att bevara.


Vår uppfattning är att Tollareområdet är viktig för spridningssambanden för biologisk mångfald inom kommunen. Inte minst som länk mellan Nacka-Värmdökilen och Tyresökilen(Erstavik/Nackareservatet).


Vi saknar även i denna plan och miljöredovisning en tydlig koppling till hela Tollareexploateringen. Detta är den fjärde detaljplanen i Tollare och ingenstans, allra minst i programmet för Tollare, finns en samlad bedömning av Tollarexploateringens konsekvenser för natur- och rekreationsvärdena. När programmet gjordes fanns i stort sett inga inventeringar gjorda i Tollare. Det gör att hela Tollareprojektet borde omprövas p.g.a. bristande beslutsunderlag.


Länsstyrelsen efterfrågar i sitt samrådssvar på Tollare strand en sammanställning av naturvärdena i Tollare i planbeskrivningen. Även vi i Nacka Naturskyddsförening efterlyser en sådan sammanställning.

Vi finner det mycket märkligt att inte underlagsrapporterna till naturreservatsutredningen samt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering refereras i miljöredovisningen. Även om det är väldigt tydligt vilka stora negativa konsekvenser planförslaget får så borde rimligen även Skogsstyrelsens och Pro Naturas värdering av naturvärdena i området nämnas.


Miljöredovisning/rekreation


 Vi instämmer i att befintliga rekreationsmönster påverkas negativt. Konsekvenserna borde belysas mer utförligt. Så gott som all promenadvänlig skog bebyggs i Tollare, det som blir kvar är berg och branter. Knappast områden att ströva i och uppleva skogens lugn eller fågelsång.


Det sägs att: större naturområden för rekreation finns öster om den föreslagna bebyggelsen. Detta är helt missvisande. Det området utgörs till största del av berg och branter och är inte ett lämpligt rekreationsområde(om man inte är bergsklättrare). Det är också missvisande att kalla det för ett större område, särskilt stort är det då verkligen inte.


Vi är förvånande över att det inte refereras till den rekreationsrappot som togs fram i samband med naturreservatsutredningen. Det är tydligt att en värdekärna för rekreation påverkas mycket kraftigt om planen genomförs. Även här bör man se på den sammanlagda effekten av den totala Tollareexploateringen.


Miljöredovisning/mark och vatten


Att förorenad mark saneras är givetvis positivt. Däremot anser vi inte att marksaneringen ska vara avhängig exploatering av värdefull natur. En av orsakerna till den omfattande  exploateringen i Tollare har uppgetts vara att marksaneringen fördyrar projektet och en stor byggvolym behövs för att projektet ska bära sig. Marksaneringen borde rimligen bekostas med statliga medel.


Vi anser att dagvattenfrågan behöver redovisas mer utförligt. Det sägs att Nacka kommuns dagvattenstrategi ska följas och LOD ska tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt har man konstaterat att förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten begränsade. WSP har gjort en dagvattenutredning som talar om stora hydrologiska förändringar i Tollareområdet till följd av den omfattande exploateringen. Dessa frågor måste studeras ytterligare och garantier för utsläpp av orenat dagvatten eller spillvatten i Lännerstasundet måste ges.


Brister i planbeskrivningen


Om man läser planbeskrivningen så tycks det inte finnas några problem med planen vad gäller naturmiljö, strandskydd och riksintressen. Slutsatserna från miljöredovisningen borde inarbetas i planbeskrivningen så att man lätt kan utläsa planens olika konsekvenser.


Vattenfall avstyrker planen


Vi kan konstatera att Vattenfall avstyrker planen. Vattenfall tar i sitt samrådsyttrande upp de komplicerade turer som är nödvändiga för att markförlägga kraftledningen enligt planförslaget. I samrådsyttrandet säger Vattenfall att ”Innan tillstånd beviljas måste framtagen MKB samrådas med fastighetsägarna, länsstyrelsen, naturvårdsföreningar m.fl. Kommunen kan inte med detaljplan föregå denna myndighetsprövning”. Vi finner det anmärkningsvärt att kommunen tar så lättvindligt på Vattenfalls allvarliga invändningar mot planförslaget.


Bättre konsekvensanalyser


Vi tycker att detaljplaner måste genomgå mycket bättre konsekvensanalyser än vad som är fallet idag, oavsett om de anses innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. De bör exempelvis visa klimatpåverkan i livscykelperspektiv, trafikkonsekvenser, tillgång till grönområden, påverkan på ekosystemtjänster, hur de förhåller sig till de nationella och regionala miljömålen samt att varje plan sätts i ett större sammanhang avseende dessa och andra faktorer.


Naturskyddsföreningen i Nacka genom

 

Ronny Fors

2010-12-01


RSS 2.0