Blekticka och reliktbock i Tollare

Var ute i Tollareområdet idag med Tomas Fasth som håller på med  en inventering åt Nacka kommun. Tollare är ett av dessa segdragna naturreservatsärenden i Nacka. Man måste ju bygga först och sen gör man reservat av det som blir kvar. Ett första principbeslut om reservat togs 1985, men det klart, man ska ju inte förhasta sig.  Det heltokiga förslaget till reservat i Tollare är splittrat i flera olika delar och områden med höga naturvärden lämnas utanför och ska exploateras. De delar som ska bli reservat är också antingen branta eller riktigt blöta kärrmarker  som är väldigt svårtillgängliga för människor.

För några år sedan byggde man en skola i området utan att inventera naturen först och flera gammelekar fälldes. Ett mycket märkligt och oansvarigt förfarande. Det hade säkerligen gått att ta hänsyn till och spara de gamla ekarna när man byggde skolan. Nu ska området som sagt inventeras innan man går vidare och det är väl för väl det. Det har gjorts en inventering tidigare men det finns vissa märkligheter med den, framförallt gällande en ekbacke som bedöms ha lägre naturvärde än en intilliggande ekbacke som däremot bedöms ha höga naturvärden. Den med lägre naturvärden är mindre än ekbacken med höga naturvärden vilket tydligen är anledningen till skillnaden i naturvärdesklassning, annars är de väldigt lika. Ett mycket märkligt sätt att resonera, man måste ju se Tollares eklandskap som en helhet.

Jag slogs verkligen av de många och fina gammelekarna, likaså av de gamla och grova tallarna. Framförallt området nordväst om Tollare folkhögskola har en hel del gemensamt med Skuruparken, som ligger ca 500 m bort på andra sidan Skurusundet, i det avseendet. Gamla ekar och tallar med många fina arter. På många av tallarna växer tallticka och på en av de hittade vi gnagspår av den rödlistade skalbaggen reliktbock. Det börjar bli många reliktbock-lokaler i Nacka. Nacka- om reliktbocken själv får välja! Ett förslag till ny slogan för kommunen, jag tänker inte ens ta betalt för det!

Det finns flera signalarter och rödlistade arter på ekarna också. Signalarten gulpudrad spiklav finns på så gott som varenda äldre ek i området.  Den rödlistade blektickan finns på ett flertal ekar, bl.a. i det område där man tog ner några ekar när man byggde skolan. Blektickan växer på döda eller skadade grova grenar och i artdatabankens faktablad kan man läsa "arten missgynnas av avverkning av värdträd och passande värdträd runt fyndplatserna".

En annan rödlistad svamp som finns här är rutskinn och enligt uppgifter förekommer också oxtungsvampen här även om vi inte såg några idag. Det har nog varit dåligt med oxtunga i år, förra hösten såg jag den på många ekar i Skuruparken och Nyckelviken men i år på bara ett fåtal. Signalarten sotlav hittade vi också samt något som skulle mkunna vara gul dropplav. Den brukar normalt inte vara svår att känna igen då den är trefärgad, grågrön bål, gula apothecier(fruktkroppar) och svarta pyknid(ett slags förökningsorgan). Den kan ibland sakna de gula apothecierna och är då knepigare att säkert identifiera. Den gulpudrade spiklaven kan ibland sakna "spikarna" och bara bestå av en gråaktig bål med svarta pyknid. Tomas tog ett prov för att skicka till någon lavexpert, jag kommer självklart återkomma här med resultatet.

Jag blev verkligen imponerad av ekmiljöerna i Tollare som håller samma höga klass som Nyckelviken. Som Tomas och jag sa till varandra, här borde vi ha sökt efter läderbagge(vi ägnade en månad förra sommaren åt läderbagge-jakt i östra Sicklaöns fina eklandskap, tyvärr utan framgång). Jag kan inte riktigt förstå att stora delar av detta mycket fina och värdefulla eklandskap i den tidigare inventeringen bara anses ha kommunalt naturvärde, nog är det värdefullare än så!

Jag kommer att göra fler besök här inom kort!


Klimathyckleri i Nacka

Just nu pågår utställningen Kvarteret Framtiden i Sickla köpkvarter. Den invigdes av ingen mindre än Erik Langby, moderat kommunalråd i Nacka. Det är en satsning från Nacka kommun där man vill visa hur vi var och en kan bidra till att minska vår miljöpåverkan. Bra så! Men man frågar sig hur mycket Erik och de styrande i Nacka har tänkt igenom det här med klimatproblematiken. Samtidigt som man har denna, vällovliga, utställning planerar man med som om ingenting har hänt för mer biltrafik i Nacka och i Stockholmsregionen. Ett av de mest korkade exemplen på denna både natur och klimatfientliga planering är förstås bron över Svindersviken och vägen genom Ryssbergen, som jag skrivit om här tidigare. Att bygga en väg för att de framtida Kvarnholmsborna ska ta bilen för att åka några kilometer till Nacka Forum och shoppa loss i några av de jag vet inte hur många hundra butikerna där är så uppenbart mot allt klimatvett. Dessutom vill man blåsa liv i Österleden igen. Är det inte dags att skrota alla dessa biltrafikalstrande projekt och på allvar planera för hållbarhet istället? Att uppmana folk att handla klimatsmart och samtidigt planera för mer vägtrafik är inget annat än hyckleri.
Ett lästips till de som fortfarande tycker att utveckling är lika med mer asfalt är den rapport som Naturvårdsverket presenterade förra veckan och som slår fast att ny teknik inte räcker för att klara tvågradersmålet, alltså att den globala temperaturökningen inte ska överstiga två grader. Vilket ändå är mycket och kan få stora konsekvenser! Rapporten, som är skriven av forskare på KTH, tittar på energi och transportsystemen och det visar sig, föga förvånande, att det krävs minskat bilåkande och flygande. Ska vi klara det krävs förstås en annan samhällsplanering är den rådande. Städer och samhällen måste planeras för gång, cykel och kollektivtrafik och framförallt då spårburen sådan. Inga nyheter direkt!

Mer om rapporten kan läsas här: http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Nyheter/Enbart-teknik-racker-inte/


På samrådsmöte i Erstavik

Var på samrådsmöte i Erstavik i onsdags angående att man vill fylla igen en våtmark för att göra en vinterförvaringslokal för båtar.  Det är Erstaviks godsförvaltning som ansökt till Miljödomstolen om tillstånd att exploatera sumpskogen vid Östervik.  Länsstyrelsen kräver då att samråd ska ske med bl.a. natur och miljöföreningar, därför var vi i Nacka Naturskyddsförening kallade. Jag åkte dit tillsammans med Jan Kulin, ordförande i Saltsjöbadskretsen.  Med på mötet var  Karl af Petersens och den konsult som har i uppdrag att ta fram ett förslag samt en granne till den berörda fastigheten. Det är tydligen så att Nacka kommun trycker på för att få en plats att vinterförvara  båtarna från Fisksätra marina. Men är det värt att offra en våtmark för det?


Skogstyrelsen har gjort en inventering av området och kommer fram till att själva sumpskogen och den öppna våtmarken inte" betinger några specifika naturvärden". Däremot kan vissa delar av björksumpskogen på sikt utvecklas till områden med "naturvärdes"-kvaliteter, dvs snäppet under nyckelbiotopskvalitet.  Det kan nog stämma att det inte finns några speciella naturvärden eller sällsynta arter där men jag har hört från andra att skogssnäppan spelar där och det ser ut som ett område där både stjärtmes och mindre hackspett  kan trivas. Jag har tyvärr inte kollat in området även om jag ofta går förbi det på väg till Drevingefälten från Österviks station. 


På mötet förklarade Carl och konsulten sina planer och att de var tvungna att ha ett samrådsmöte med oss. Planerna är inte särskilt långt gångna, man vet t.ex. inte hur man ska fylla igen våtmarken eller hur byggnaderna ska se ut, men det lär bli ganska höga byggnader efersom man vill kunna lägga upp båtarna i flera plan. Det kommer att bli en infart från gamla Saltisvägen precis där SL har sin hållplats för Saltsjöbanans ersättningsbussar. Man kommer att ha kvar ett ganska brett dike för att avvattna området. Både Jan och jag uttryckte förstås att vi är tveksamma till att fylla igen våtmarker. Vi hade pratat lite innan och vi ville inte gå ut alltför hårt med tanke på att vi vill ha en dialog om hur Erstaviks sköts i stort med Karl och vi vill inte verka omedegörliga.


Vi tyckte också att en inventering utförd i början på mars då det var snö och is förstås inte är tillräcklig. Hur är det t.ex. med groddjur? Konsulten menade att det inte är ett särkskilt attraktivt område men jag försökte förklara att våtmarker har ett värde oavsett hur attraktivt det kan verka för oss människor, t.ex som naturliga "reningsverk" av dagvatten. Sen är ju våtmarker alltid viktiga för den biologiska mångfalden även om det inte finns några sällsynta arter där.  "Det står ju i Skogsstyrelsens inventeringsrapport att det bara är sumpskog" sa han också och jag suckade djupt inombords! Sen var vi väl överens om att det inte har några stora värden för friluftslivet, han försökte då med att "då kan vi räkna med att ni ni inte motsätter er planerna" vilket vi, självklart, definitivt inte kan säga.

Kan verkligen Nacka kommun gå med på att förstöra en våtmark och sumpskog för att förvara ett antal båtar under vinterhalvåret? Nacka är väl en grön kommun med ett miljötänkande som genomsyrar hela verksamheten? Eller kanske inte.

Ska försöka ta mig en titt på området någon av de närmaste dagarna.


RSS 2.0