De vilda blommornas dag...

var det i söndags, något som jag inte firade på något sätt utan satt inne och skrev remissvar på den föreslagna bussterminalen för Nacka-Värmdöbussarna istället. Jag har tyvärr inte varit ute särskilt mycket alls den senaste tiden då jag varit överhopad av remisskrivande och överklaganden! Men i början av juni var jag i allafall i Sandemar och fotade bl.a. en del blommor. Så här är en något försenad hyllning till de vilda blommorna! 

De vilda blommorns dag arrangeras varje år av Svenska Botaniska Föreningen.

 
                               
På Sandermas strandängar hade ängsnycklarna börjat blomma, en kraftig orkidé som växer på fuktiga kalkrika ängar. Ängsnycklar tillhör släktet handnycklar, Dactylorhiza, som har ett tiotal arter i Sverige, bl.a. Adam och Eva och Jungru Marie Nycklar. Ängsnycklarna varierar mycket i färg och det finns flera underarter som t.ex. blodnycklar(som har fläckiga blad). Systematiken kring ängsnycklar är riktigt rörig och det är ett stort komplex av olika underarter och varieteter. 

                               
På torrbackarna blommade fortfarande Adam och Eva även om de hade börjat vissna något.

        
Torrbackarna var verkligen praktfulla med mängder med blommande styvmorsviol. Det röda på bilderna ovan är bergsyra och på bilden till höger syns också tjärblomster. Styvmorsviolen kan blommar i huvudsak under maj-juni men har en lång blomningstid och kan blomma när som helst under hela växtxsäongen.
Strecken på kronbladen kallas för honungsstreck och ska hjälpa pollinerande insekter att hitta rätt.
                                
Jungrulinet blommade fint också, precis som violerna har den oljerika frön som tas om hand av myror som på så sätt sprider växten.

                             
På lite blötare mark blommade ängsbräsman, en nektarrik blomma och därför omtyckt av många insekter. Även där en något rörig systematik med tre underarter och olika mellanformer. 

                            
Även majvivan växer på fuktiga ängar men den behöver också kalkrik mark för att trivas.

                         
Tätörten växer också på kalkrik fuktig mark, i allafall i södra Sverige, norrut så är den inte lika kalkberoende. Tätört är en s.k. köttätande växt som fångar insekter på sina klibbiga blad. Växten har sen körtlar med speciella enzymer som löser upp insekterna så att växten kan tillgodogöra sig kvävet från de upplösta insekterna.

                            
Ännu blötare växer vattenklöver, som lätt känns igen på de håriga blomorna och de klöverlika bladen.


              
Avslutar med två lundväxter, först ormbäret som har en väldigt oanselig grön blomma och som man lättast upptäcker på de stora bladen som sitter i en krans mitt på stjälken. Själva bäret liknar litegrann ett blåbär men är gifitgt.

Sedan har vi trolldruva som man ofta ser växa tillsammans med ormbär. De är båda signalarter och visar på lundar med mullrik jord och rik flora. Trolldruvan har en kort blomningstid i maj-juni, senare kommer de svarta bären som, liksom hela växten, är gifitg. Den har ingen väldoftande blomma utan luktar ganska illa. Trolldruvan hör till Ranunkelväxterna, den är alltså släkt med bl.a. smörblommor och sippor.


Yttrande över förslag till detaljplan för Sydöstra Lännersta i Boo.

Ett rykande färskt remissvar!

Sammanfattning:

 

  • Utöka Trollsjöns naturreservat med de två kommunägda tomterna nära Trollsjön samt ”Fårhagen” vid Lindängen.
  • Respektera strandskyddet och riksintresset, upphäv inte strandskyddet inom kulturreservatet.
  • Ingen småbåtshamn vid Lindängens strand.
  • I området förekommer flera rödlistade arter, naturvärdena är generellt mycket höga i hela området.
  • Gatorna behöver inte breddas så som föreslås, det får stora konsekvenser för bl.a. naturvärdena i området.
  •  Det blir stora konsekvenser för växt- och djurlivet för ytterst få bostäder.
  • Planen bör inte genomföras i nuvarande skick.

 

 

Naturmiljö

 

Vi finner det mycket anmärkningsvärt att det i miljöredovisningen påstås att inga sällsynta djur- och växtarter är kända från området. Känner inte kommunen till att det finns ett antal  rödlistade arter i det blivande kulturreservatet Baggensstäket som nu ligger inom planområdet? Har ingen av tjänstemännen som arbetat med planen läst utredningsmaterialet inför bildandet av kulturreservatet? Rödlistade arter som förekommer i det blivande kulturreservatet är reliktbock, tallticka, vintertagging och mindre hackspett. De tre förstnämnda lever på gamla tallar och har goda möjligheter att finna livsmiljöer i hela planområdet, inte bara i de blivande reservaten. Mindre hackspett vill ha rika lövskogmiljöer med gott om klen död lövved. De lummiga strandområdena samt de stora och lummiga tomterna är viktiga för arten.

Utöver dessa rödlistade arter har vi observerat ädelguldbagge och drillsnäppa i området, båda rödlistade som Nära hotade. Ädelguldbaggen behöver grova lövträd med håligheter under larvstadiet samt blommande buskar och örter som fullbildad skalbagge. Drillsnäppan häckar vid steniga och grusiga skogsbeklädda stränder, gärna med inslag av sand, men är inte bunden till stranden under födosök utan rör sig ofta uppemot 100 m in i skogen.

 

Förutom ovanstående rödlistade arter har en rad signalarter hittats i området.

 

Inom Trollsjöns blivande naturreservat förekommer det också sällsynta arter och med stor sannolikhet också på de två kommunägda tomterna närmast Trollsjön. Där förekommer grova gamla tallar samt enstaka äldre grova granar, signalarten blåmossa förekommer i den gamla tallskogen. Vi undrar om dessa och andra tomter har inventerats? Vi anser att de kommunägda tomterna inte ska exploateras utan istället införlivas i det kommande Trollsjöns naturreservat. Vi avser att göra en mer noggrann inventering av dessa områden under sommaren, resultatet kommer självklart att delges Nacka kommun.

 

Vi delar helt den slutsats som finns i miljöredovisningen om att förutsättningarna för växt- och djurliv kommer att försämras om planen genomförs.

 

Det borde vara ett generellt krav lovplikt för trädfällning i planområdet. De stora tomterna är mycket viktiga för områdets rika djur- och växtliv.

 

Vägnätet.

 

Vi anser inte att vägarna behöver breddas så som föreslås i planen. Det medför stora konsekvenser för naturmiljön. Flera stora träd kommer att tas ned och berg att kommer att sprängas bort vid breddningen av Djurgårdsvägen. Bl.a. kommer en ek med en omkrets på 2,15 m och en gran med en omkrets på 1,7 m att tas ned, samt en stor sälg och det bara på en enda tomt! Hur många träd behöver tas ned för att bredda Djurgårdsvägen?

 Att Nacka kommun planerar för en omfattande nedhuggning av värdefulla träd längs med Djurgårdsvägen finner vi mycket anmärkningsvärt! Här finns Nackas största ek och ett av de finaste ekbestånden i hela kommunen, att gå in och göra stora ingrepp här för att bredda Djurgårdsvägen anser vi vara helt oacceptabelt! Breddningen är inte heller nödvändig, i synnerhet om man håller tillbaka exploateringsnivån i området. Vi kan inte finna något underlag som talar om varför breddningen av Djurgårdsvägen är nödvändig.

 

Vi motsätter oss förlängningen av Nytorpsvägen då det skulle innebära stora ingrepp i den värdefulla tallskogen med gamla och grova tallar på kommunens fastighet 1:347.  

 

Konsekvenserna av breddning av vägar och nya vägar i området borde redovisas tydligt i miljöredovisningen.

 

Strandskydd och vattenmiljö

 

Det föreslås att strandskyddet bara ska gälla längs en strandremsa 20 m från vattnet. Detta motsätter vi oss bestämt! Det är obegripligt att Nacka kommun föreslår detta i ett område av riksintresse! Däremot kan det finnas skäl att upphäva strandskyddet ner till 20 m på vissa fastigheter med gammal bebyggelse men att göra det generellt i området är något som vi inte kan acceptera. Det föreslås också att strandskyddet ska upphävas inom det blivande kulturreservatet och ersättas med reservatsföreskrifter. Detta är något vi finner helt oacceptabelt! Strandskyddet är betydligt starkare än reservatsföreskrifter, vi förstår inte varför Nacka kommun vill göra på detta sätt.

 

Vi motsätter oss den småbåtshamn som föreslås i planområdets västra del. Vi saknar en konsekvensanalys för det marina livet och strandlevande arter som t.ex. drillsnäppan.

I miljöredovisningen står att ” placering av flytbojor och bryggor kan störa bottenliv och lekområden för fisk”. Detta verkar sedan glömmas bort och återfinns inte under rubriken ”Slutsatser”. Där talas bara om att planen bedöms öka förutsättningarna att nå god ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus i Lännerstasundet. Konsekvenser av mer bryggor tas inte upp alls vilket är anmärkningsvärt. Området där den nya bryggan ska ligga är en vassvik där bl.a. häger uppges förekomma. Sådana vassvikar är alltid viktiga områden för både land- och vattenlevande djur. Vi kan inte se att ett upphävande av strandskydd här är förenligt med strandskyddslagen.

 

 

VA-frågor.

 

Det sägs att det är en miljöfördel att området kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. Detta är en förenkling av verkligheten, vi menar att man inte ensidigt måste satsa på att bygga ut det kommunala VA-nätet utan att småskaliga ekologiska lösningar också ska tillåtas. Det finns ett antal systemfel med storskaliga avloppslösningar, bl.a. att man blandar rent dricksvatten med livsnödvändiga näringsämnen för att sedan ”rena” vattnet och försöka ta tillvara näringsämnena igen. Möjligheterna till återvinning av näringsämnen begränsas av att slammet innehåller tungmetaller och andra giftiga kemikalier.

 

Otydliga planhandlingar

 

Det är svårt att få en överblick över vad som planeras i området, plankartona borde kompletteras med mer läsbara och tydliga kartor. Beskrivningen av naturmiljöerna, både land- och vattenmiljöerna, är bristfälliga. Likaså vilka konsekvenser planförslaget får.

 

 

Naturskyddsföreningen i Nacka genom

 

Ronny Fors

2011-06-15


Fåglar i Igelbäckens dalgång - fredag kl 18:00

 

Igelbäckens dalgång har ett rikt och varierat fågelliv och vi har goda chanser att se svarthakedopping, rörhöna, ormvråk, törnskata, tofsvipa och mycket annat.

Vi dröjer oss kvar i skymningen för att uppleva nattkonserten med spelande morkulla, hornuggla (ungar som tigger mat), näktergal och kanske kärrsångare och gräshoppsångare.

Ta med fika.

Samling: Vid Akalla T-bana kl 18.00. Info Ronny Fors, ronnyfors@gmail.com, 0708-96 36 07.
Arr: Stockholms naturskyddsförening

RSS 2.0