Skrivelse till länsstyrelsen i Stockholm ang. Ryssbergen

Gör Ryssbergen i Nacka till naturreservat

Ryssbergen på västra Sicklaön i Nacka kommun är ett tätortsnära skogsområde med mycket höga naturvärden som nu hotas av en planerad vägförbindelse mellan Kvarnholmen och centrala Nacka och i framtiden ytterligare exploatering. Området avgränsas i söder av Värmdöleden, i väster av Ryssvikens båtklubb, i öster av Vikdalens villasamhälle och i norr av Svindersviken.  I områdets västra del finns en väg som nu byggs ut med anledning av utbyggnaden av Marinstaden(husbåtar i Svindersviken). Denna väg samt rester av gamla luftförsvarsanläggningar på två av bergstopparna utgör de enda exemplen på exploatering inom området.

Ryssbergen karaktäriseras av hällmarker som övergår i branter ned mot Svindersviken. Genom området löper flera nord-sydliga sprickdalar.  Tallskog dominerar på hällmarkerna och i branterna medan sprickdalarna är bevuxna med hassel, ek och skogslind. Asp förekommer också i sänkor mellan hällmarkerna.

Ryssbergen har fina utsiktspunkter mot Saltsjön och är det enda större närströvområde för befolkningen i Alphyddan, Finntorp, Talliden och Birka på västra Sicklaön.

Området Ryssbergen och Svindersviken är av "riksintresse för kulturminnesvården" och skall enligt den antagna översiktsplanen för Sickla 2000 användas som "bevarandeområde från natur- och kultursynpunkt samt rekreationsområde". Ryssbergens unika karaktär av gammal tallurskog beskrivs av Skogsstyrelsen som ett "Tyresta nationalpark i miniatyr" och större delen av området är klassad som nyckelbiotop.  Flera tallar har en omkrets på omkring 2 meter och vissa t.o.m. 3 meter och många av träden är 300-400 år gamla och enstaka kan vara 500 år gamla.

I området finns också en rikedom av död ved i form av torrakor och lågor som torde vara unik i Stockholmsområdet och inte minst i en så tätortsnära skog. Anmärkningsvärt är också mängden grov död ved, t.ex. en torraka med en omkrets på 1,73m. Förmodligen har skogsbruk aldrig bedrivits i området och ingen  vedtäkt skett under större delen av 1900-talet.

I Ryssbergen förekommer ett flertal rödlistade arter och signalarter. Här finns sällsynta skalbaggar, mossor, svampar och lavar som alla är beroende av gamla träd, död ved, hög luftfuktighet och lång skoglig kontinuitet. Området är så pass litet att ytterligare fragmentisering av skogen hotar naturvärdena på sikt och skulle dramatiskt försämra upplevelsevärdena av orördhet och vildmark.  En trädinventering av östra delen av Ryssbergen har gjorts av en konsult(Tomas Fasth, Pro Natura) på uppdrag av Nacka kommun. Den slår klart fast att Ryssbergens naturvärden är av regionalt intresse och att ett vägbygge inte är förenligt med områdets unika natur- och upplevelsevärden. Vår uppfattning är att hela området, mellan Ryssvikens båtklubb och Vikdalen, har mycket höga naturvärden och borde avsättas som naturreservat. Området väster om Marinstadsvägen har inte inventerats av Skogsstyrelsen då det inte ingick i deras uppdrag men det har samma höga naturvärden som övriga Ryssbergen och håller nyckelbiotopsklass.

I maj 2006 skrev Nacka kommun och KF-fastigheter ett avtal om en vägförbindelse mellan Kvarnholmen och centrala Nacka och nu planeras för en högbro från Kvarnholmen över Svindersviken och genom Ryssbergens unika tallurskog. Detta avtal skrevs utan offentlig diskussion och insyn.

Vilka är då motiven till att bygga en högbro över Svindersviken och samtidigt exploatera Ryssbergen? På Kvarnholmen planeras det för ca 3000 nya bostäder. Kommunen anser att kapaciteten vid Henriksdals trafikplats är otillräcklig och klarar inte att svälja den framtida trafikökningen på nordvästra Sicklaön.

Det finns skäl att ställa frågan om vägnätet enbart ska dimensioneras efter "rusningstimmarna" (fm och em), dvs. prioritering av framkomligheten. Finns det bara en prognos (osäker uppskattning om framtiden) och ett sätt att lösa problemet med den - enl. kommunen - otillräckliga kapaciteten vid Henriksdal? Vilka antaganden ligger till grund för den styrande prognosen som visar s.k. överbelastning vid Henriksdal?

Vilken kollektivtrafikandel har antagits för resande mellan Kvarnholmen och innerstaden?

Vad skulle en förstärkt busstrafik innebära för belastningen vid trafikplatsen under rusningstimmarna?

Vilken effekt får den återinförda trängselskatten på biltrafiken från Nacka?

Vad händer med bilresandet om bensinpriset stiger kraftigt och resvanorna ändras?

Hur når vi målet ett miljöanpassat transportsystem i Nacka och i Stockholmsregionen? Är det genom att bygga nya trafikleder som miljön förbättras, köerna och trängseln på vägarna försvinner? Vi menar att den starkt växande biltrafiken och dess negativa konsekvenser måste bemästras med en kombination av bl a miljöstyrande avgifter, utökad kollektiv- och cykeltrafik samt kapacitetshöjande åtgärder i det befintliga vägnätet.  Fyrstegsprincipen har inte tillämpats.


Naturskyddsföreningen har skrivit till kommunen i maj 2007och ställt frågor till den borgerliga majoriteten och de politiska partierna i Nacka kommunfullmäktige.   

I skrivelsen föreslår vi att Ryssbergens unika natur och rekreationsvärden - klassad som nyckelbiotop - bevaras genom att området avsätts som naturreservat i den fördjupade översiktsplanen för centrala Nacka. Dessutom säger vi nej till en högbro för biltrafik över Svindersviken och att en bilväg byggs genom Ryssbergens känsliga naturområde.
Vår skrivelse har ännu inte besvarats.


Naturskyddsförening i Nacka anser att ett vägbygge, av enbart lokalt intresse, inte ska få tillåtas förstöra ett naturområde av regionalt intresse med unika natur- och upplevelsevärden. Området borde ha varit naturreservat sedan länge och det är närmast en gåta att det inte har uppmärksammats tidigare. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nacka Naturskyddsförening att länsstyrelsen tar initiativ till att hela området Ryssbergen avsätts som naturreservat.


Naturskyddsföreningen Nacka

Ronny Fors                                                                Jan Wikman

V. ordförande                                                             TrafikgruppenSignal- och rödlistade arter i Ryssbergen funna så här långt. Uppgifter om marksvampar och örter saknas. Fler intressanta arter skulle säkerligen hittas efter mer noggrannare inventeringar än vad som hittills varit möjligt, inte minst gäller det vedsvampar och skalbaggar.


Vedtrappmossa                          NT

Vågig sidenmossa

Blåmossa, riklig

Kortskaftad ärgspik

Skriftlav

Grovticka

Tallticka, riklig

Blomkålssvamp

Brödkorgsticka                            NT

Blodticka

Vintertagging                               NT

Reliktbock, gnagspår                NT

Svart praktbagge, gnagspår

Barrpraktbagge, gnagspår

Skrovlig flatbagge, gnagspår  VU

Granbarkgnagare, gnagspår


Det finns fler som naturbloggar.

Här är en blogg om Dalkarlskärret utanför Uppsala: http://biotopia.bloggspace.se/

Väg eller urskog?

Nedanstående bilder är tagna 5 km från Sergels torg! I Ryssbergen såklart.                                                 

                                  


                                                             


Inventering av Ryssbergen klar, väg oförenlig med naturvärdena!

Jag har varit förskräckligt dålig på att skriva här på sistone, ska försöka bättra mig. Har faktiskt en del intressanta fynd från Nackaskogarna att redovisa...

Tänkte helt kort berätta att jag precis tagit del av Tomas Fasths inventering av Ryssbergen som, inte särskilt förvånande, slår fast att naturvärdena i Ryssbergen är extremt höga och att någon lämplig sträckning för väg/tunnel helt enkelt inte finns. Vad kommer Nacka kommun säga nu? Hur ska de motivera att en lokalgata dras genom en så gott som orörd urskog av regionalt skyddsvärde? Rekommendationen är att Ryssbergen blir naturreservat, och som påpekas, att hade området varit känt av myndigheterna för 30 år sedan då man gjorde den stora urskogsinventeringen, hade det varit reservat idag!
Kan nämna också att jag nyligen har gjort några intressanta fynd av gnagspår i Ryssbergen varav jag är tämligen säker på skrovlig flatbagge(ja, den heter så) som är en tung art, rödlistad som sårbar, hotkat. 3. I rapporten sägs också att ytterligare inventeringar skulle behöva göras och inte minst borde skalbaggsfaunan undersökas mer noggrant.

Tollare, remiss 2

Här är Nacka Naturskyddsförenings remissvar på förslag till Detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:17 m fl, delplan 1b, Mellanbergsvägen.


När den andra  etappen av utbyggnaden av Tollare nu befinner sig på samråd vill vi återigen uppmärksamma det bakvända sättet  att hantera frågan,  att ta en liten etapp i taget och därmed förlora  vad helheten med utbyggnaden innebär. Vi anser att inga detaljplaner i Tollareområdet ställs ut innan pågående utredning om naturreservat är klar med förslag på avgränsning.  Vi ser det som mycket beklagligt att man inte på ett betydligt mer tydligt sätt kopplar detaljplanen till det planerade naturreservatet.


Länsstyrelsens regeringsuppdrag för Stockholmsregionen " Aldrig långt till naturen", innehåller ett antal naturområden som ska skyddas av kommuner och länsstyrelser under perioden 2003-2013. Tollare lyfts här fram som ett viktigt område. Nuvarande politiska majoritet i Nacka kommun har tagit fasta på det och har poängterat behovet av att inrätta naturreservat för Tollare under mandatperioden. Det borde därför vara en rimlig förutsättning att man först utreder hur syftet med ett sådant naturreservat kan säkerställas, bl a genom att tidigt fastställa naturreservatets geografiska gränser. Det är därför problematiskt med denna plan att man inte hanterar naturreservatsplanen parallellt på ett tydligare sätt. Detta borde exempelvis miljökonsekvensutredningen kunna ta upp. Vi vill här också nämna att ett principbeslut om naturreservat i Tollare togs av Nacka kommunfullmäktige redan 1985!


Vi delar inte den positiva bedömning som görs i miljöutredningen ang rekreationsmöjligheterna efter en utbyggnad enligt förslaget. T.ex. kommer  upplevelsen av den mycket vackra och värdefulla ekbacken att förändras till det sämre med bebyggelse så nära inpå.  Planens miljökonsekvensutredning bli på detta sätt något olycklig när man enbart diskuterar och fastslår att invånarna i den föreslagna nya bebyggelsen kommer att ha god tillgång till rekreation pga det stundande naturreservatet, men utan att gå in på hur planen inkräktar på befintliga invånares rekreations- och upplevelsevärden. Vidare kommer naturreservatet att vara mycket värdefullt för alla de invånare som kommer att bo i hela den planerade bebyggelsen i Tollare, vilket man borde ta hänsyn till. Tollareområdet är det enda större sammanhängande grönområde inom gångavstånd för idag ca 8000 invånare och inom en snar framtid ca 10.000 invånare.


Vi vill också framhålla att det i miljöutredningen står  "Den kraftiga och svårtillgängliga bergryggen i öster kommer att finnas kvar som rekrationsområde utan särskilda anläggningar och som en resurs för såväl nya boende i Tollare som befintliga i Lännersta." Ska alltså den "svårtillgängliga bergsryggen" fungera som rekreationsområde? För bergsklättrare kanske.


Den vackra ekbacken och hagmarkerna utgör en ovärdelig resurs som närnaturområde som om planförslaget genomförs till stora delar kommer att reduceras till parkmark utan de upplevelsevärden som de flesta söker efter i naturen. Det finns nu mycket forskning som visar på sambandet mellan välbefinnande, både fysiskt och psykiskt,  och naturvistelser. Men då får inte grönområdena byggas sönder och bli till tätortsparker!

Planförslaget innebär kraftiga ingrepp i de mycket värdefulla ekmiljöerna, vilka redan naggats i kanten då skolan byggdes och värdefulla gammelträd avverkades år 2006. Vi vill här framhålla att området hyser rödlistade arter och håller nyckelbiotopsklass. Vår bedömning är att stora delar av naturen i hela Tollareområdet håller mycket höga naturvärden och är av regional betydelse för den biologiska mångfalden.


 I miljöutredningen står att:  "inga kända lokaler för utrotningshotade växt- eller djurarter tas i anspråk", vilket inte är konstigt då det inte har inventerats. Innan man tar naturmark i anspråk måste en noggrann inventering göras. Vi får inte riskera att försämra läget för hotade arter p.g.a. okunskap. I elfte timmen har nu en biolog fått uppdraget att göra den inventering som borde gjorts i ett mycket tidigare skede i planprocessen. Dessutom kommer inventeringen att genomföras under vintertid vilket av uppenbara skäl inte är idealiskt.  Vi vill också påpeka att flyghål av signalarten granbarkgnagare(Microbegma emarginata), en gammelskogsindikator,  förekommer på gamla granar inom området.

Det torde vara uppenbart att de sprängningar och markarbeten som den föreslagna byggnationen kräver kommer att skada många av ekarna(rotsystemen sträcker sig långt ut från träden) och kraftigt försämra deras livsmöjligheter.


Nacka Naturskyddsförening  ställer sig med hänvisning till ovanastående därför starkt kritiska till den föreslagna utbyggnaden.

  

Naturskyddsföreningen i Nacka genom

Tove Malmqvist och Ronny Fors


RSS 2.0