Det är mycket nu!

Bildvisningen på torsdag ska förberedas liksom vandringen på söndag, Margareta J(Boo Miljö- och Naturvänner och jag håller på att skriva ännu ett brev till Nackas politiker om Tollare, jag ska börja skriva på ett svar till Erik Langbys debattarikel om Kvarnholmsbron, och helgen ägnades åt att kvalitetsgranska Nackas grönstrukturplan. Ett uppdrag som jag och Tomas Fasth(Pro Natura) fått, tanken är att vi ska granska grönplanen innan den skickas ut  på remiss under sommaren. I söndags var jag ute och kollade några områden som inte var naturvärdesklassade i grönplanen.
Här är mina anteckningar från min "räd" i Nacka:

Långsjöns naturreservat, NV-delen.

Ett flertal gammeltallar (200-300 år).  Gamla granar varav flera med spår av granbarkgnagare. Enstaka döda tallar och granar, en grantorraka med gnagspår av vågbandad barkbock. Hålaspar och många asplågor med insektsgnag/kläckhål. Döda björkar, både liggande och stående, enstaka fnösktickor. Flera räv eller grävlingsgryt.


Långsjöns naturreservat, SV-delen.

Gammal granskog, en del död ved, spår av granbarkgnagare. Mossbevuxna branter. På hällmarkerna mycket gamla tallar, enstaka torrakor varav en grov.

Fannydalsplatån.

Gott om gamla tallar, en del med grova döda grenar med mycket insektsgnag. I Ö och SÖ delen ganska mycket torrakor och lågor, några lite grövre. Kläckhål av svart praktbagge på några tallar. Tallticka och grovticka förekommer. Bara några få granar i på hela Fannydalsplatån men de som finns har spår av  granbarkgnagare.


Fisksätra holme.

Många gamla, grova, ekar med håligheter och mulm. Gammeltallar, tallticka, grova träd. Både torrakor och lågor av tall varav en låga riktigt grov. Många tallar med hackspetthål varav  ett riktigt "höghus". Gamla granar, granbarkgnagare, en del torrakor och lågor. Flera gamla björkar.

Gamla ekar och tallar även norr om Hamnvägen.


Exempel på några övriga områden som borde vara av betydelse för grönstrukturen/spridningssamband


Mellan Skuruparken och Nyckelviken.

Mellan Tranvägen, Beckasinvägen och Ugglevägen mycket ek, en del gamla och grova. Mellan Skuru skola och Värmdövägen en grupp med yngre ek. Enstaka ekar längs med Mariehällsvägen. Vid Mariehällsvägen/Bastusjövägen några yngre/medelålders ekar.


Nacka stadshus - Sportcenter.

Flera små områden med framförallt gamla tallar. Vid stadshusets parkering en tall med angrepp av reliktbock.


Restaurantholmen.

Många gammeltallar, flera med reliktbockangrepp. Tallticka.


Skogsområde mellan Fjällstigen och Järlavägen, Lillängen.

Varierad skog med några gamla och grova granar, en del torrakor med rikligt med insektsgnag. Även ekar, framförallt längs med Järlavägen.


Järlasjöns norra strand söder om Terassvägen/Gränsvägen.

Ett flertal gamla och grova tallar, några med reliktbockangrepp. Tallticka. En del död ved, en riktigt grov talltorraka.


Kommande aktiviteter

Ja, nu börjar det med alla vandringar och exkursioner, det blir en intensiv vår för min del. Vi slår ju på stort när Naturskyddsföreningen fyller 100 år och det samtidigt är Naturens år och Nacka kommun ställer till med naturvårdsår! Vet ännu inte vad det sistnämnda kommer att innebära men det visar sig väl.

Alla är välkomna!!!

Skalbaggar, flugor, sländor och andra kryp torsdagen den 26 mars kl 19.00

Är du det minsta intresserad av naturens sex-beningar? Då är denna bildvisning ett måste. Ronny Fors och Lasse Hole visar bilder och berättar. Och om du inte gillar insekter så kom ändå, du kommer att ändra dig...
Lokal: Studiefrämjandet, Finntorps C. Arr: Nacka Naturskyddsförening

Exkursion till Mörkö - lördagen den 28 mars.


Havsörn, fjällvråk, ormvråk, sångsvan, de första lärkorna, tofsviporna, visst låter det fint!

Lättskådning fast hårdskådning kring Hörningsholms slott.


Anmälan till Pelle Ragnarsson på tel 550 609 26 eller 076-2162439,

Deltagaravgift 50:- Ungdomar fritt!

Avfärd från Nacka kl. 09.00

Arr: Nacka biologiska förening

Möt vårfåglarna i Erstavik.  Söndagen den 29 mars.

Ormvråkar, tofsvipor, bofinkar, starar och andra nyanlända fåglar står på programmet. Vi hoppas också på att Erstaviks årentruntboende invånare, som tofsmes, talltita,  svartmes och grönsiska låter höra av sig. Vill du lära dig våra tidiga vårfåglars sång  är detta exkursionen för dig!

Samling vid p-platsen vid Erstaviksvägens slut(Älta) kl 08.00. Ca 4-5 tim.

Medtag matsäck!  Arr: Stockholm och Nackakretsen


Bildvisning: Mångfald i närnaturen

Torsdag 19 mars, kl. 19.00


Ronny Fors visar bilder från närnaturen i Stockholm. Det

blir blommor, trollsländor, fjärilar, skalbaggar, en och annan

orm, några mossor och lite annat. En riktig diverseblandning

utlovas!

Lokal: Stockholmskretsens kansli, Norrbackagatan 80 (ring på

porttel). Info: Ronny Fors 0708-96 36 07.Ett litet axplock av vad som kommer att bjudas under kvällen:
          
 
      


Glad nyhet!!!

Verle gammelskog är räddad! Förutom 2,4 miljoner från Ett klick för skogen så går Ale kommun, Västkuststiftelsen, Naturvårdsverket och Fältbiologerna in med pengar för att köpa in den skyddsvärda gammelskogen. Äntligen en glad nyhet på naturvårdsfronten. Läs mer här.

Hoppas det kommer glada nyheter om Nackaskogarna också(och alla andra skyddsvärda skogar runt om i landet) inom en inte alltför avlägsen framtid!

Intressant att Naturvårdserket bidrar med pengar till ett område som "bara" är klassat som naturvärde av Skogsstyrelsen. Vi får ta och skriva till Naturvårdserket om Ryssbergen, de borde vara intresserade av ett så unikt område som dessutom praktiskt taget ligger mitt i stan. Men de vill kanske inte heller "hindra" Nackas utveckling. Enligt Moderaterna i Nacka är bron från Kvarnholmen alldeles nödvändig, annars kommer Nacka att förtvina och dö, eller nåt sånt.

Hör upp, NCC!

Eftersom NCC har koll på den här bloggen så vill jag upplysa om att Skogsstyrelsen nu har varit i Tollare och inventerat. Och som framgår av kartan här nedan så är nästan hela Tollare klassat som nyckelbiotop eller naturvärde. Nyckelbiotoper är områden som hyser eller förväntas hysa rödlistade arter och som har stor betydelse för den biologiska mångfalden i skogen. Naturvärde är en något lägre klassning men man kan säga att det är områden som på sikt, om de lämnas orörda eller sköts på rätt sätt, kan utvecklas till nyckelbiotop.

En del naturvärdesklassade områden måste ligga rätt nära att klassas som nyckelbiotop, tänker då framförallt på skogen söder om Tollare träsk. Det kan nog vara svårt med gränsdragningen ibland. Den skogen har mycket död ved(både barr och lövträd) och ett stort lövinslag, inte minst i strandkanten. En ypperlig mindre hackspettmiljö tycker jag! Den är också rapporterad från området men om det är just i detta område den brukar hålla till vet jag inte, däremot känner jag till obsar från stora ekbacken. Man borde faktiskt göra en seriös inventering av fågellivet i Tollare under den här våren/sommaren, innan det är försent! Det har ju inte gjorts tidigare och de värdena kommer inte riktigt med i den i övrigt eminenta naturinventering som har gjorts, den gjordes som bekant under okt-feb, då den svenska naturen verkligen står i sin fulla prakt! Eller inte.

Nåja, eftersom NCC sponsrar Naturskyddsföreningen så antar jag att de delar våra värderingar vad gäller naturskydd m.m. Eftersom den här kunskapen om Tollares höga naturvärden inte fanns när programförslaget för Tollare togs fram och beslutades om 2005/06 så utgår jag ifrån att man nu omprövar hela Tollareprojektet. Det är förstås natur-och rekreationsvärdesinventeringarna samt Skogsstyrelsens inv. som bör ligga till grund för planeringen av området. Då framgår ju tydligt att det som kan exploateras är det gamla pappersbruksområdet. Så låter vi skogen och ekbackarna vara ifred , eller hur NCC?

Och för att klara bostadsförsörjningen är det väl bättre att förtäta mer centrala områden i Stockholm. Utan att gå till överdrift vad gäller förtätning, har svårt för den ibland helt okritiska inställningen till förtätning man kan möta även i "gröna" kretsar. Men det finns gott om parkeringar och andra asfalterade områden man kan ta av!

Avslutningsvis kartan från Skogens pärlor, rött är nyckelbiotop och gult är naturvärde.Gråtrutar

Ja, nu börjar de komma. Gråtrutarna. Ett inte särskilt väl uppmärksammat vårtecken. Det var igår jag hörde gråtrutarnas djupa och klangfyllda "aou" i Hammarby Sjöstad. Ett tiotal trutar flög över de platta hustaken som de i allt större utsträckning använder som häckningsplats. En del gråtrutar övervintrar visserligen hos oss men många flyttar till södra Östersjön och den Danska kusten. Det är de som nu kommer tillbaka till sina häckningsplatser. Även idag såg jag gråtrutar, säkert ett tjugotal som sträckte förbi Skytteholm i Solna. Måsfåglar är vackra och intressanta fåglar, ändå hör man ofta folk säga "det är bara en mås".

Gråtrutarna flyger gärna på led eller i V-formation när de sträckar. Extra vackert är det klara vårvinterdagar med lysande vita trutar mot en klarblå himmel! Det var väl på en Mörkö-exkursion med NBF för något år sedan som mängder med gråtrut sträckte norrut. Mycket tjusigt var det. Det är ganska lätt att skilja på gråtrut och fiskmås i flykten. Att gråtruten är betydligt större kan förstås vara svårt att se på avstånd och utan något att jämföra med men den har en lugnare och stadigare, målmedveten, sträckflykt med rätt så djupa vingslag. Fiskmåsen är lite, ja, vad ska man säga, "vingligare" kanske! Gråtruten ser också mer långvingad ut och är mycket kraftigare byggd med ett mer markant huvud/näbb-parti. Den ser helt enkelt "tyngre" ut än den mer nätta fiskmåsen.

Så ut och spana efter gråtrut!

Ugglor och gamla bruk med NBF

Uggleexkursion till Uppland - lördagen den 14 mars.


Åter till ugglemarkerna mellan Knutby och Harg. I dagsljus åker vi genom en gammal kulturbygd och passerar de gamla bruken Vällnora och Bännebol. Vi intar en tidig middag i Gimo. I mörkret sedan ugglelyssning. Små korta promenader, inga större strapatser.  


Avfärd från Nacka kl. 08.30 i bil.

Återkomst sent på lördagskvällen.

Anmälan till Pelle R på tel 550 609 26 eller 076-2162439,
Deltagaravgift 200:-; Ungdomar fritt!


Dags för årsmöte

 
   NACKA BIOLOGISKA FÖRENINGS ÅRSMÖTE 2009

       Onsdagen den 4 mars kl. 19.00

           Lokal: Järla skola. Järla skolväg 21.

                           Ingången vetter mot Järla skolväg, andra porten från vänster.

                              

         1. ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR.

                        

         2. BILDVISNING FRÅN NBF:s EXKURSIONER mm

           Ronny Fors visar bilder = kanonbilder!

                                           

3. Fika
RSS 2.0