Yttrande över förslag till Grönprogram för Nacka kommun.

Så kommer här remissvaret på Nackas grönprogram.

Vi är mycket positiva till att Nacka kommun tagit fram ett kustprogram såväl som ett grönprogram som underlag till arbetet med den nya översiktsplanen. Programmens helhetssyn är något vi saknat i den kommunala planeringen. Nedan följer våra viktigaste synpunkter på det föreslagna programmet.

Avgränsning


Vi finner det beklagligt att sjöar, vattendrag och våtmarker inte ingår i grönprogrammet, förmodligen på grund av resursbrist. Snålheten bedrar i så fall visheten. Ett grönprogram kan inte anses komplett om inte även dessa miljöer ingår. I synnerhet när Nackanaturen präglas så tydligt av insjöarna. Vi förutsätter att denna brist rättas till innan arbetet med den nya översiktsplanen tar fart.


Andra miljöer är mer oklart om de har ingått i inventeringen. Bland trädmiljöer har ibland parker inventerats medan de i andra fall uppenbarligen har lämnats utanför. Parker kring kyrkogårdar och träddungar i tätorter är exempel på stora områden (> 0,2 ha) som har utelämnats. Vad gäller öppna områden finns även här sannolikt värdefulla områden bland de ej inventerade även om arealen säkert är mindre. Här kan nämnas täkter med grusgropar, skidbackar och golfbanor. Att mindre holmar och öar saknas i flera fall där naturvärdena är höga beror främst på brister i tillgänglighet men i några fall har även sådana öar med broförbindelse utelämnats.


Grönområden idag


Vi ser med glädje att grönområdenas ekosystemtjänster lyfts fram samt deras stora betydelse för folkhälsan. Det kan inte nog betonas hur viktig den nära naturen är för Nackabornas välbefinnande.


Strategiska frågor


Detta är ett mycket vikigt kapitel i grönprogrammet och vi instämmer i stort i de bedömningar som görs.


Vi vill särskilt lyfta fram kartan på sid 29 som visar på utbyggnad i rekreativa värdekärnor. Här skulle man också kunna lägga till att de rekreativa värdekärnorna också har mycket höga naturvärden.


Vi skulle gärna se mer konkreta förslag på åtgärder för att förstärka bristerna i grönstrukturen.


Gröna mål


Det är bra att Nacka äntligen inför gröna mål och i stort stödjer vi de mål och rekommendationer som föreslås även om vi gärna skulle se mer konkreta förslag och rekommendationer. Men det kanske kommer i det utlovade naturvårdsprogrammet.


 

Naturvärden


I de tätortspräglade delarna av kommunen betydligt fler värdefulla områden än vad som framgår av programmet. När grönstrukturens gröna kilar och andra spridningskorridorer diskuteras skulle man ha vunnit på större detaljnoggrannhet i inventeringen att bygga biologiska broar på mellan större värdekärnor.


Avgränsningen av objekten varierar från fall till fall vad gäller detaljnoggrannheten. Ibland har man valt att redovisa mindre enheter när biotopen skiftar, ibland har man valt att slå samman till större enheter med en naturtyp även om flera ryms inom det avgränsade området. Det förstnämnda är oftast att föredra. Det går alltid att generalisera i efterhand medan det omvända är omöjligt. Genom det senare förfaringssättet har en del värdefulla ädellövskogar försvunnit i statistiken. Det omvända förekommer också, att värdefull tallskog sorteras in i en ädellövskog av lägre naturvärdesklass. Två områden där detta gäller är Henriksdalsberget, som enligt programmet utgörs enbart av barrskog trots att värdefulla ek- och lövskogsområden finns där, och Skuruparken, som enligt programmet ser ut att domineras av barrskog.


Det skulle vara att föredra att även sortera brantskogar efter trädslag, något som skett ibland men lika ofta har de hamnat bland övriga objekt. Ifall man valt det förstnämnda förfarandet har brantskogar alltid sorterats bland barrskogar. Här har många värdefulla ädellövmiljöer försvunnit bland barrskogarnas mörkertal. Ett tvåfärgat raster hade varit bättre. Flertalet brantskogar i Nacka har mer gemensamt med ekskogar än barrskogar. Slaskgruppen övriga objekt bör bara omfatta andra typer av objekt än skogs- och trädmiljöer.


Naturvärdesklassning

För Nacka som främst är en skogskommun är det av störst intresse att gå in på klassningen av nyckelbiotoperna. Ingen klassning har ursprungligen gjorts av inventeraren utan detta har här skett i efterhand utifrån areal, angivna strukturer och arter som påträffats. I stort sett alla nyckelbiotoper är klass 2-objekt medan naturvärdesobjekten ligger snäppet under.


Nyckelviken har nu klassats som högsta naturvärde, klass 1, vilket vi välkomnar.


Vi tycker även att barrskogsobjekt som har särskilda kvalitéer, exempelvis naturskogskaraktär och betydande storlek, också kunde komma ifråga för högsta naturvärdesklass. Ryssbergen är ett sådant område med extremt höga värden.


Bristande upplösning eller nyanser hos naturvärdesklasserna kan också lösas i det fortsatta kommunala hanterandet när man går vidare med målformuleringar, prioriteringar och kanske väljer att lyfta fram hotade eller av annan anledning särskilt angelägna objekt.


Ekologisk grönstruktur

Vi har vissa invändningar mot kartan över ekologisk grönstruktur på sid 40. Av den verkar de största barriärerna för spridning av djur och växter vara sjöar och sund. Visst kan vatten vara en barriär för vissa arter men långt ifrån alla. Vi anser att hela problematiken med barriärer och spridningssamband måste analyseras betydligt noggrannare. Nog är väl de hårt trafikerade motorlederna ett större problem för den ekologiska infrastrukturen än naturliga sjöar och vikar?


I avsnittet om ädellövskogar och ekmiljöer sägs att det finns mindre relativt isolerade områden i Skuruparken och södra Boo. Vi anser det vara ett felaktigt påstående. Skurparken har ett samband med t.ex. Nyckelviken då många små områden med ek finns mellan dessa båda områden. Även områdena i södra Boo(Tollare) är inte så isolerade som det ser ut på kartorna då det finns många ekområden på tomt/parkmark i södra Boo. Detta illustrerar tydligt att det inte går att skapa sig en korrekt bild av grönstukturen i Nacka utan att dessa småområden insprängda i bebyggelsen tagits med i inventeringarna.


Det finns fler värdefulla barrskogar än vad som redovisas i programmet. Nyckelviken och Aborrträsk har barrskogar som borde redovisats men områdena har inte inventerats p.g.a. att befintliga naturreservat utelämnades från början. Även Långsjöns naturreservat har områden som åtminstone når upp till naturvärde enligt skogsstyrelsens definitioner.


Det är viktigt att fånga upp de mindre namnkunniga små objekt som inte ingår i något naturreservat. Utan en kartläggning av dessa små men för grönstrukturen viktiga objekt anser vi att det ej går att identifiera spridningssamband mellan de större naturområdena.


Rekreativa värden


Här har inga synpunkter och vi finner underlagsrapporten vara gediget utförd.

 

Naturskyddsföreningen i Nacka genom

 

Ronny Fors

2010-09-24


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback